ЗАПИШУВАЊЕ ЛЕТЕН СЕМЕСТАР за студентите запишани во акад. 2021/2022 г. и во акад. 2020/2021 г.

Запишувањето на летниот семестар за студентите запишани на втор циклус студии ќе се реализира во периодот од 15.2.2022 до 18.2.2022 г., со следниве документи:

Студенти запишани во акад. 2020/2021 г.:

– Индекс
– Образец за упис на летен семестар за акад. 2021/2022 г.

Студенти запишани во акад. 2021/2022 г.:

– Индекс
– Образец за упис на летен семестар
– Уплата на рата

Ве информираме дека студентите кои ги немаат подмирено трошоците за зимскиот семестар, треба да извршат уплата за време на уписот. Во прилог се податоците од сметката на Филолошкиот факултет:
Назив на примачот: Буџет на РМ-Филолошки факултет „Блаже Конески”-Скопје
Сметка: 100000000063095
Износ: ххх денари
Сметка на буџетски корисник-единка корисник: 1600104235 788 10
Приходна шифра и програма: 723019 41

Ве молиме, да ги почитувате мерките за спречување на внесување и ширење на корона вирусот Covid-19, со задолжително носење заштитна маска.