Катедрата за романски јазици и книжевности ги известува студентите и професорите од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ дека во периодот од 2 март до 8 април 2022 г. се одржуваат петтите Денови на франкофонијата на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ организирани во соработка со Центарот за универзитетска успешност „Le Très-FLE“ на УАФ при УКИМ. Програмата е во прилог.

Прилог: програма