You are currently viewing Објавен е Зборникот на трудови од ЕСИДРП 2019

Објавен е Зборникот на трудови од ЕСИДРП 2019

Новото издание на Зборникот на трудови презентирани на конференцијата ЕСИДРП 2019 е објавено онлајн.

http://www.esidrp.co/#ConferenceMaterials (под Conference Proceedings)

The e-volume of the conference proceedings can be accessed here