You are currently viewing Подигање дипломи

Подигање дипломи

Почитувани,

Ве известуваме дека во согласност со мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19, а и со намера да спречиме непосакувано ширење на корона-вирусот во период кој не можеме да предвидиме колку ќе трае Факултетот нема да биде во можност да организира свечено доделување на дипломите на магистрандите што се стекнале со академски степен магистер и на студентите што дипломирале на прв циклус (додипломски) студии на Факултетот.
За да не ве спречуваме во остварување на вашите професионални амбиции и остварувања каде што ви е потребен документ за стекнатата квалификација, дипломите можете да ги подигнете во Одделението за студентски прашања од 1.2.2022 г., секој ден од 11 до 13 часот.
Напоменуваме, дека при влез и движење во просториите на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје задолжително е носење на лична заштитна опрема.
Под лична заштитна опрема се подразбира каква било форма на заштита која што ги покрива пределот на носот и устата (респираторна маска ФФП2 или повисок стандард, хируршка маска за еднократна употреба, текстилна маска за повеќекратна употреба, свилена марама или шал, памучна марама или шал и слично).

Список на магистранти и дипломирани студенти
кои може да ги подигнат дипломите во Одделението за студентски прашања
од 1.2.2022 г., секој ден од 11 до 13 ч.

Втор циклус студии:

АЛЕКСАНДРА ЉУПЧО СПАСЕВСКА – МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ
БЛЕРАНТ ЌАНИ МЕХМЕТИ – НАУКА ЗА ЈАЗИК АЛБАНСКИ ЈАЗИК
ВЕСНА ЃОРЃИ КОВАЧЕСКА ТРПЧЕВСКА – НАУКА ЗАКНИЖЕВНОСТ И КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ ОПШТА И КОМПАРАТИВНА КНИЖЕВНОСТ И КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ
ДИМИТАР АЛЕКСАНДАР ХРИСТОВСКИ – НАУКА ЗА ЈАЗИК АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ЕЛИЗАБЕТ БОЛДИЗСАР БАРАНУАИ-КУКУНЕШОСКА – МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ
ИСКРА ЉУПЧО АНЃЕЛОВА – НАУКА ЗА ЈАЗИК АНГЛИСКИ ЈАЗИК
МИЛЕНА МИЛУТИН АЛЕКСОСКА – НАУКА ЗА ЈАЗИК АНГЛИСКИ ЈАЗИК
МИЛКА ЈОСИФ ЈОСИФОВСКА – МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ
ОГНЕН ЈОРДАН ПОЦКОВ – НАУКА ЗА ЈАЗИК РОМАНИСТИКА
ПЕРЧО ЛАЗАР БОЖИНОВСКИ – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
САРА СПАСЕ ПАВЛОВСКА – КОНФЕРЕНЦИСКО ТОЛКУВАЊЕ
СТЕФАН ДОНЧО ТРАЈЧЕВСКИ – НАУКА ЗА ЈАЗИК АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ЏАНАН ЏЕНГИС МУРТЕЗА – НАУКА ЗА ЈАЗИК ТУРСКИ ЈАЗИК

Прв циклус студии:

АДИСА ШЕЈНОЛ ЕМИНИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АДРИЈАН ВЛАДИМИР ХРИСТОВСКИ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АЈШЕ ЏЕМИЛ ЈАШАРИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АЛИСИЈА ОРДАНЧО ДУГАЛЕВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АЉБУЉЕНА ЗИБЕР ЕЉЕЗИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АНА МАРЈАН ВЕЛИЧКОВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АНА ТИХО ВАРСАКЕВСКА – ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АНА ТОМЕ КАЛАЈЏИЕВА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АНГЕЛА ВУЛЕ ЌУЛУМОСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АНГЕЛА МИРЕ РИСТЕСКА – ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АНГЕЛА РИСТЕ АРСОВСКА – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
АНГЕЛА СВЕТЛАНА КРСТЕВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АНГЕЛА СЛАВЕ ПАВЛОВСКА – ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АНГЕЛА ТОНИ СТОЈАНОСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АНДРЕА ИГОР ГУГОСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АНДРИЈАНА СЛОБОДАН СМИЉКОВСКА – ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АНЕТА СТОЈАНЧО СТОЈАНОВСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
АЊА ЗОРАН ПАВЛЕСКА – АЛБАНСКИ ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ НЕМАЈЧИН
АПОЛОНИА ТОМИСЛАВ ТИМОВСКИ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АТАНАС ПЕТАР ЕПОВ – ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
БИЉАНА БРАНИСЛАВ ПЕТРУШЕВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
БЛАГИЦА ЉУБИША ЈОРДАНОВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
БОЈАНА ДРАГИ СРЕБРЕНОВСКА – ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ВЕРИЦА ИЛИЈА МУКОСКА – МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ
ВЕРОНИКА ТОМЧЕ АТАНАСОВА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ВИКТОРИЈА ЗОРАН МАНЕВА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ВИКТОРИЈА ИЛЧЕ ПОПОВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ВИКТОРИЈА СРЕТКО СТОЈАНОВСКА – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ВИКТОРИЈА ХРИСТО ЕФТИМОВСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
ВИОЛЕТА ЈОРДАНЧО ЈОРДАНОВА – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
ВЛАСТИМИР ВОЈЧЕ СТОЈАНОВСКИ – ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ГАБРИЕЛА ЗЛАТКО КОСТОВСКА – РУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ГОРАСТ СЛАВЕ ВЕЉАНОВСКИ – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
ЃОШЕ ЛОРАН МАНЧЕВ – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ЃУЛШЕН РАМАН ИЗАИРИ – АЛБАНСКИ ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ МАЈЧИН
ЃУРЃИЦА СЛАВЕ ПАНОВА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ДАНИЕЛ ЃОРЃИ БОГДАНОСКИ – ПОЛСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ДАРКО СЛОБОДАН МАРКОВСКИ – ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ДЕСПИНА КИРИЛ ЈОСИФОСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ДИМИТРА ВЛАТКО ЛАЗАРЕВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ДРАГАНА ВИДАН КОЦЕВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ДРАГАНА ДУШКО КНЕЖЕВИЌ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕВА МИЛЧО ЃОРЃИОСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ЕЛЕНА АНЃЕЛКО СТЕФАНОВСКА – ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕЛЕНА ДРАГАН ХРИСТОВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕЛЕНА ИЛИЈА СПИРОВСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ЕЛЕНА МИХАИЛ МАТВЕЕВА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕЛИ ЗЛАТКО САВИЌ – СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕЛИЗАБЕТА БЛАГОЈА РИСТЕВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕЛИФ АЛИМ ЦИЦО – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕЛМА МУСТАФА ИБИШОСКА – ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕЛМЕДИНА НЕЏАТИ ИСМАИЉИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕЉМЕРИНА ЈУСУФ ФЕЈЗУЛАХИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕМИЛИЈА ВЛАДО СТЕФАНОВСКА – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕМИЛИЈА ИЛИЈА КУЗМАНОВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕМИЛИЈА РАДЕ МИТРЕСКА – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
ЕМИЛИЈА САШКО ТОЧКОВА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ЕМИЛИЈА ТОШЕ ПЕТРОВА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ЕМИРЈЕТА АДНАН ХАЉИЉИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕРВИН ИСМЕТ АСАНОВСКИ – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ЕТИДА МУСА ИСУФИ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЖАРКО ЗОРАН ЧУБРИНОСКИ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЗОРИЦА СОЛТИР ЗИКОВА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЗУДИЈА ЈУКСЕЛ СЕЈФУЛАИ – ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ИБАДЕТ РАСИМ МУСТАФА – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ИВАНА ГОРАН МИЦКОСКИ – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ИВАНА МИЛЕ ГУЛОВА – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ИВОНА ТИХОМИР СМИЛЕВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ИРИНА ДИМЧЕ МИЦКОВСКА – ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ИРИНА ЉУБИША КАРАНФИЛОВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ИРИС ВЛАДИМИР ИВАНОВА – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ИСТОК ИГОР УЛЧАР – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ИФАКЕТ МУХАМЕД ЕЛЕЗИ МУСТАФА – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЈАСЕМИНА РЕМЗИ ЈАКУПИ – ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЈОВАНА ЉУПЧО МИРЧЕВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
КАТЕРИНА ГОРАН СТЕВОВСКА – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
КАТЕРИНА ДАНЧО НИЧЕВСКА – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
КИРИЛ НАТАЛИЈА ДИЧЕВСКИ – РУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
КРИСТИЈАН САШО СТЕФАНОВСКИ – ОПШТА И КОМПАРАТИВНА КНИЖЕВНОСТ
КРИСТИНА ВАНЧО СТОЈЧЕВА – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
ЛЕБИШКА ЕЛИЗАБЕТА СЕЛОСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЉАТИФЕ БАЈРАМ ЉАТИФИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЉУМТУРИЈЕ НУХИ ЗИБЕРИ – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
МАГДАЛЕНА БОРЧЕ ЛЕСКОВА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАГДАЛЕНА ВАЛЕНТИН СОКЛЕВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАГДАЛЕНА ВЛАДИМИР КЕКЕНОВСКА – ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАГДАЛЕНА ЗОРАН КУЗМАНОВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАГДАЛЕНА СТОЈАН ЈОВАНОСКА – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
МАЈА АНДРЕЈ ДИМОВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАКСИМ ГОЦЕ ЈОРДАНСКИ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАМУДИЈЕ АДНАН РАМАДАНИ – ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАНЕВСКА МИЛЕ МАНЕВСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
МАРГАРИТА ВОИСЛАВ ТРАЈЧЕВА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАРИЈА ГОРАНЧО ШЕРЕМЕТКОСКА – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
МАРИЈА ЕМИЛЧО НИНЕВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАРИЈА ЖАРКО ПЕТРОВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАРИЈА ЖИВКО ЈАНЕВСКА – ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАРИЈА ЗОРАН ЃЕОРГИЕСКА – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
МАРИЈА ОРЦЕ КРАЉЕВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАРТА БЛАГОЈА МИНЧЕВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАРТИН ЉУБЕН БЛАЖЕСКИ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАРТИНА ВАЛЕНТИН ГАВРИЛОВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАРТИНА ИЛЧЕ МИЈОСКА – ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАРТИНА ЛЕФТЕР ПЕЦЕВА – ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАРТИНА МИТО МАНОЛЕВА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
МАРТИНА НОВИЦА ТРПЕВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАРТИНА РИСТЕ ПАВЛОВСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
МАРТИНА ТАНАС ТАСЕСКА – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАТЕЈА ДЕНИ АНДОНОВА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МЕДИНЕ ШЕНОЛ АМЕДОВА – ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МЕЛАНИЈА ДИМЧЕ ЃОРЃИЕСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МЕНКА СЕРАФИМ РИСТОВА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МЕНЧЕ ГОРАН ДИМИТРИОВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МЕРИЈЕМ ФАИК БАЈРАМИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МЕРЈЕМ АМЕТ АРСЛАНИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МИЛА ВЕСЕЛИНЧО СПАСЕВСКА – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МИЛА ВИДАН КИПРИЈАНОВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МИЛАН БЛАГЕ СТОЈКОВСКИ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МИЛЕНА БОШКО МЛАДЕНОВИЌ – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МИЛЕНА МИРОСЛАВ СТАМЕНКОВСКА КМЕТОВСКА – ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МИРЈАНА АНЃЕЛКО КАЛАЈЏИЕСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МИРЈАНА АТАНАС ИВАНОВА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МОНИКА ДАВОР ХОРВАТОВИЌ – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
МУХАРЕМ НЕВЗАТ АСАНИ – АЛБАНСКИ ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ МАЈЧИН
НАТАЛИЈА ДИМИТРИ ЛАЗАРОВА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
НЕРТИЛА СЕЈФУЛА ХАНИ – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
НЕХАТ АЈРЕДИН ЗЕНЕЛИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
НИКОЛА ГОРАН КОЦЕВ – ПОЛСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
НИКОЛИНА ГОЦЕ СТАНОЕВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
НИНА ЉУПЧО РАПОВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
НУРДАН РИДВАН ШЕРИФИ – АЛБАНСКИ ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ МАЈЧИН
НУРИЈЕТЕ ХАСАН АМЕТ – АЛБАНСКИ ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ МАЈЧИН
НУСРЕТ АДЕМ АДЕМИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ОЛГА ЗОРАН КРСТЕВСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
ОЛГИЦА ДИМЧЕ АРСОВА – ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ПАВЛИНА ХРИСТО СТЕФАНОВА – ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
РАКИП ПЕТРИТ ДАЦИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
РАМИЗЕ ДЕСТАН НЕЏИПИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
РЕЈХАНЕ РЕМЗИ МУЧА – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
РЕНАТА ЗОРАН ПЕНЧОВА – МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ
РЕНАТА НИКОЛА МИЛЕСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
РИНА МАРЈАН ЈАНКУЛОВСКА – ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
РИХАН АВДИ ИСМАИЛОВСКИ – АЛБАНСКИ ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ МАЈЧИН
РОБЕРТ НАТАША РАФАИЛОСКИ – ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
САНДРА САШО ИВАНОВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
САРА ЃУЛФИДАН БЕРБЕРИ – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
САРА ДРАГАН ГРУЕСКА – МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ
САРА ИВАН РАДИЧЕВСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
САРА ИГОР ГАВРИЛОВА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
САРА МИХАИЛ КАЦАРСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
САРА РИСТО ДЕЛИПЕТРЕВА – РУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
СЕВИМ ЌЕНАН СУЛЕЈМАНИ – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
СЕМРА ИЛБЕР АЏИОСКА – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
СЕМРА ЏЕЛАЛ АБДУРАХИМ – ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
СИБЕЛА ИНДИРА ШАТА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
СИЛВИ КОСТА ИВАНОВСКА – ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
СИМОНА СИМО ЌОРОПАНОВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
СИМОНА СЛАВЕ РАДЕВСКА – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
СОФИЈА РОМЕ СТАВРЕСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
СТЕФАНИ ДУШКО ИЛИЕВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
СТЕФАНИ МАРЈАНЧО СТОЈАНОСКА – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
СТЕФАНИЈА ЛУБЕН ДРОСОВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
СТОЈАНКА ВАЛЕНТИНА МИЛОШЕСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
СУЕЉА МИЛАЗИМ ИМЕРИ – МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ
СУМЕЈА ЕЉХАМ ЈУНУЗИ – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
СУМЕЈА МАИР АБАЗИ – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
СУХЕЈЛА МУРАТ САЛИХИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ТАМАРА БОБАН ПЕТРУШЕВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ТАМАРА БОРО ЃОНЕСКА – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
ТАМАРА ГОРАН ЃОРЃИЕВА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ТАЊА ЗОРАН ШТЕРЈОСКА – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ТАЊА РАДОМИР СТРАЧКОВСКА-СИМОНОВСКА – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
ТАСИМ МУАРЕМ АМЕТИ – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ТАТЈАНА ЗОРАН ИВАНОВА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ТЕОДОРА ИВАН РАЈКОСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ТЕОДОРА МИЦЕ ДОНАКОВА – МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ
ТИЈАНА МОМЕ ЈАНКОВСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
ТОШЕ АНЕТА БЕНДЕВСКИ – ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ТУУБА КЕНАН РАХМАН – ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
УМУТ КАНБЕР ИСМАИЛ – ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ФЕЈЗУЛА АБЕДИН БАКИУ – АЛБАНСКИ ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ МАЈЧИН
ФИЛИП ПЕТРЕ ИЦОВСКИ – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ-ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
ФЉОРИАНА ФЛОРИМ ЧИЉАФИ – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
ХАМИДЕ САФИТ НУРЕДИНИ – ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ХАРБИНА ИЛМИ КОЛАРИ – ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ХРИСТИНА ИЛЧЕ ЃОРЕСКА – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
ХРИСТИНА ПАНДЕ МИХАЈЛОВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЏАНА БЛЕРИМ ВОЛИНА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЏЕВРИЈЕ МУХАДИН АЉИМИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ