You are currently viewing Подигање дипломи

Подигање дипломи

Почитувани,

Ве известуваме дека во согласност со мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19, а и со намера да спречиме непосакувано ширење на корона-вирусот во период кој не можеме да предвидиме колку ќе трае Факултетот нема да биде во можност да организира свечено доделување на дипломите на магистрандите што се стекнале со академски степен магистер и на студентите што дипломирале на прв циклус (додипломски) студии на Факултетот.
За да не ве спречуваме во остварување на вашите професионални амбиции и остварувања каде што ви е потребен документ за стекнатата квалификација, дипломите можете да ги подигнете во Одделението за студентски прашања по 15 јануари 2021 г., секој ден од 11 до 13 часот.
Напоменуваме, дека при влез и движење во просториите на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје задолжително е носење на лична заштитна опрема.
Под лична заштитна опрема се подразбира каква било форма на заштита која што ги покрива пределот на носот и устата (респираторна маска ФФП2 или повисок стандард, хируршка маска за еднократна употреба, текстилна маска за повеќекратна употреба, свилена марама или шал, памучна марама или шал и слично).

Список на магистранти и дипломирани студенти
кои може да ги подигнат дипломите во Одделението за студентски прашања
по 15 јануари 2021 г., секој ден од 11 до 13 часот

Втор циклус студии:

ВЕРА МАРЈАН ЈОВЧЕСКА – НАУКА ЗА ЈАЗИК ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
ДАМЈАНА ЗВОНКО ПАТЧЕВА – НАУКА ЗА КНИЖЕВНОСТ ОПШТА И КОМПАРАТИВНА КНИЖЕВНОСТ
ДИВНА ТРАЈЧО РАДОЈЕВСКА МУРЏОВСКА – НАУКА ЗА ЈАЗИК ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
ИРИНА ЉУПЧО ТУМБОВСКА – МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ
КРИСТИНА ПЕРО АТАНАСОВА – МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ
МАГДАЛЕНА АНЏЕЛИКА ВЛАСТЕ ШИТОВ – КОНФЕРЕНЦИСКО ТОЛКУВАЊЕ
МАЈА ТРАЈЧО РАДОЈЕВСКА СТОЈАНОВА – НАУКА ЗА ЈАЗИК ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
МОНИКА ЗОРАН ИЛКОВА – МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ
СЛАВИЦА АНДРЕ КОСТАДИНОВСКА – НАУКА ЗА ЈАЗИК АНГЛИСКИ ЈАЗИК И ДИДАКТИКА
ТЕА НИКОЛА ДУЗА – НАУКА ЗА КНИЖЕВНОСТ АНГЛИСКА КНИЖЕВНОСТ

Прв циклус студии:

АБДУЛЏАН САФТЕР ФЕТА – ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АДЕЛИНА ФАХРУДИН ЈУНУЗИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АЗРА СУЛЕЈМАН СЕЛМАНИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АЈНА ЌАЗИМ ОСМАНОВИЌ – ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АЛЕКСАНДРА ГОРАН АЛЕКСОВСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
АЛЕКСАНДРА ЗОРАН ЉОТИЌ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АЛЕКСАНДРА КИРЧО АТАНАСОВСКА – ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АЛЕКСАНДРА МАРЈАН ЈОСИМОВСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
АЛЕКСАНДРА НАСТО БОГОЕСКА – РУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АЛЕКСАНДРА РАДЕ ДИЧОСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
АЛИНА ЖАРКО ГОСТОВИЌ – РУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АНА САШО ТАЛЕВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АНАСТАСИЈА ДРАГАН АНДОНОВСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
АНАСТАСИЈА ЕМИЛИЕ СТАРДЕЛОВА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
АНАСТАСИЈА СЛАВЧО ГОЛАБОСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АНДРЕА АНЃЕЛЧО ЈОСИФОВА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
АНДРЕЈ ИРЕНА ЈОВАНЧЕВСКИ – РУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АНДРИЈАНА ЕЛИСАВЕТА РУСЕСКА – ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
АНТОНЕЛА ВЛАДИМИР ДОНЕВА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
АНТОНИО АЛЕКСАНДАР ИЛИЈЕВСКИ – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
АРИЈЕТА АЛИЛ СЕЛИМИ – АЛБАНСКИ ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ МАЈЧИН
АРЈЕТА НУРИ РАМАДАНИ – АЛБАНСКИ ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ МАЈЧИН
АРЛИНДА НАСЕР БЕАДИНИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
БАРБАРА КИРО СПИРКОСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
БАРБАРА САЊА ЃОРИЌ – ОПШТА И КОМПАРАТИВНА КНИЖЕВНОСТ
БЛАГИЦА КИРЕ ДИМИТРОВА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
БЛЕРИНА ЕКРЕМ НУХИ – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ВАЛЕНТИНА АТАНАС ТРАЈАНОВСКА – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
ВЕДРАН АДМИР ДИЗДАРЕВИЌ – ОПШТА И КОМПАРАТИВНА КНИЖЕВНОСТ
ВЕСНА ВАНЧО ЈОРДАНОВА – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ВИКТОРИЈА САШКО ДАВЧЕВА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ВИОЛЕТА МАРЈАН ПЕШЕВСКА – МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ И ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ КНИЖЕВНОСТИ
ВИОЛЕТА ПАНЧЕ ЈАНЕВА – ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ДАВИД ПЕТРЕ ЗДРАВЕСКИ – МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ И ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ КНИЖЕВНОСТИ
ДАРКО КРАСЕ МЛАДЕНОВСКИ – РУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ДЕСПИНА БОРЕ СТОЈМЕНОВА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ДРАГАНА ЗОРАН МИЦЕВСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ДРАГИЦА ЈОВАН КАРАГОНОВА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ДРИТОН АЉИ БАКИУ – АЛБАНСКИ ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ МАЈЧИН
ЕВГЕНИЈА ЉУБЧО ХРИСТОВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕВГЕНИЈА САШО КОРУНОВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕГЗОНА ЕНВЕР МУСТАФА – АЛБАНСКИ ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ МАЈЧИН
ЕГЗОНА НЕЏАТ АВДИЉИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕГЗОНА СЕТКИ МУСТАФА – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕЛВАН СУЛЕЈМАН ЕЛМАЗ – ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕЛЕНА ГОРАН АНГЕЛОВСКА – МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ И ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ КНИЖЕВНОСТИ
ЕЛЕНА ЃОРГИ ФИЛИПОВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕЛЕНА ДРАГИ БАДАЛОСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕЛЕНА ЗОРАНЧО ЃОРГИЕВСКА – ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕЛЕНА МЕНДЕ ЃОРЃИОВСКА – МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ И ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ КНИЖЕВНОСТИ
ЕЛЕНА МИЛАН ПЕТРОВА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕЛЕНА СРЃАН ТРЕНДАФИЛОВИЌ – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ЕЛЕОНОРА САШКО ЛАЗАРОСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕЛИФ ЕРЃУЛ АДЕМИ – ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕМИЛИЈА БЛАГОЈ КОЦЕВА – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕМИЛИЈА ЗОРАН СТАРДЕЛОВА – МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ И ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ КНИЖЕВНОСТИ
ЕМИЛИЈА МАРИНА ЛАЗАРОВА – ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЕМИРА ЈАКУП РЕЏЕПИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЖАРКО АСЕН ИВАНОВ – РУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЗЕЈНЕПЕ ЌЕМАЛ АЈВАЗИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЗОРИЦА ДИМЧЕ НИКОЛИЌ – ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ИБРАИМ ШАЌИР ИСЕНОВСКИ – ПОЛСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ИВА ЉУПЧО ТРАЈКОВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ИВА СЛОБОДАН ЗДРАВКОВИЌ – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
ИВАН ВАСКО СТОЈЧЕВ – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ИВАН ОРЦЕ ПЕШОВСКИ – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ИВАНА ГОРАН ЈАНАКИЕСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
ИВАНА ГОРАН ПАУНОВСКА – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ИВАНА МАРЈАН АЛЕКСОВСКА – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ИВАНА СЛОБОДАН НИКОЛОВСКА – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ИВАНА ТОМИСЛАВ ПАВИЌЕВИЌ – ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ИВАНЧО ЉУПЧО АНГЕЛЕВСКИ – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ИРЕНА ТОМИСЛАВ ГРУНЧЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ИСРА НУРАН ЌАИЛИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ИСРА СУАТ АХМЕТИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЈАГОДА МАЌО ТРАЈКО – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЈЕЛЕНА ВЛАДАН МИЛОШЕВИЌ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЈОВАНЧЕ ЗОРАН ТОДОРОВСКИ – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЈУЛИНДА РЕЏЕП МАГАШИ – АЛБАНСКИ ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ МАЈЧИН
КАЉТРИНА ЏЕЉАЉ РАМАДАНИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
КАРЛО САШКО БРСАК-КРСТЕСКИ – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
КАТЕРИНА ДРАГАН ЈОВАНОВСКА – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
КАТЕРИНА ЉУПЧО БАБАЛЕВСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
КРИСТИНА ЕЛЕОНОРА ЦИКАЛОВА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ЛИРИДОНА НАСЕР АРИФИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЉЕЈЉА ИСНИ АЈДИНИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЉУБИЦА ЗОРАН ИВАНОВСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ЉУПКА АЛЕКСАНДАР ЕВРОСКА – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
ЉУПКА ПАНЧЕ АПОСТОЛОВА – МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ И ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ КНИЖЕВНОСТИ
МАГДАЛЕНА СЛАВЕ ТРАЈКОСКА – СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАИДА АБДУЛА РАХТЕ – ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАИДЕ БЕЈАДИН НЕЗИРИ – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
МАЈА ИЛЧЕ РИСТЕСКА – МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ И ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ КНИЖЕВНОСТИ
МАРИЈА ДАНЧО ВАСИЛЕВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАРИЈА ЈАНЕ ЈАНЕВСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
МАРИЈА МИЛЕ ПОПОСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
МАРИО МИРОСЛАВ СТАНКОВИЌ – СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАРКО ХРИСТО ХРИСТОВ – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
МАРТА ЈОВАНЧО САПУНЏИОСКА – СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАРТИНА ДРАГОЉУБ ВЕЉАНОСКА – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МАРТИНА МИРКО СТОЈКОВСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ-ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
МЕДИНА САДАТ МЕМЕТИ – АЛБАНСКИ ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ МАЈЧИН
МЕРАЛ НАЗМИ КАЛИСИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МЕРВИН ФЕРИТ ИСЛАМИ – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
МЕРДАН НЕАТ АРИФИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МИЛЕНА ДРАГЕ СТОЈЧЕВСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
МИЛЕНА ЗОРАН СИЉАНОСКА – ОПШТА И КОМПАРАТИВНА КНИЖЕВНОСТ
МИМИ ВЕНЦИ МУРЏЕВА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МИРАНДА БЕКИР КРАСНИЌ – АЛБАНСКИ ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ МАЈЧИН
МОНИКА МИЛЕНА КОЦЕВСКА – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
МОНИКА МИЛОМИР ТРАЈАНОСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
МОНИКА РУСЕ ЈАМАНДИЛОВСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
МОНИКА ТОМЕ ПЕТРУШЕВСКА – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
МОНИКА ТОМИСЛАВ МАТОВСКА – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
МУРАТ САЛАЈДИН АБДУЛА – ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
НАЗЉИЕ НАСЕР МИФТАРИ – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
НЕРЏИВАНЕ МУХАДИН ЛИМАНИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
НЕСРИНЕ ЗИЛБЕАР АБДУЛА – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
НИКИЦА ЗОРАН ДИМОСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
НИКОЛА ДРАГАН ИЛИЕВСКИ – ПОЛСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
НИКОЛЧО ЗОРАН ЈОВАНОВСКИ – МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ И ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ КНИЖЕВНОСТИ
ПАВЛИНКА ЗОРАН РИСТОВА – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ПЕТАР РАДЕ БУШОВСКИ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
РАБИЈА ФУАТ ЈАХЈА – АЛБАНСКИ ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ МАЈЧИН
РАМАЗАН ЕИП РАМАНОСКИ – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
САРА РОБЕРТ ЈАГУРИНОСКА – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
САРАНДА САЛИ МЕХМЕДИ – ОПШТА И КОМПАРАТИВНА КНИЖЕВНОСТ
СЕМРА ЕНВЕР РАМАДАНИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
СЕМРА НАСЕР ЌАИЉИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
СЕМРА РАИМ БЕЉА – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
СИМОНА БЛАГОЈА АРСОВСКА – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
СИМОНА ЗОРЕ ДАНОСКА – МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ И ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ КНИЖЕВНОСТИ
СИМОНА МЕНДЕ КИТАНОВСКА – МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ И ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ КНИЖЕВНОСТИ
СНЕЖАНА СТЕФАН ВЕЛЈАНОВСКА – ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
СОФИЈА ТОНИ МАНЧЕВА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
СТАНКА ГОРАН СТЕФАНОВСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
СТОЈАНЧО ЗОРАН НОВАКОСКИ – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
СУЕЈЛА НАСЕР ЌАИЉИ – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
СУХЕЈРЕ НУРИ ОСМАНИ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ТАМАРА НОВИЦА СТОЈАНОВСКА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ТАМАРА САШО ЧАКАР – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
ТЕА МАРИЈА ДИМИТАР ИЛИЕВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ТЕОДОРА ВОИСЛАВ КОСТОВСКА – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ТЕОДОРА ЈОВИЦА ТАСЕСКА – ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ФАНИ ЈАНИ МАЈА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ФАТИМЕ ИСАК АБДУРАМАН – АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ФИЛИП ТОНИ СТЕФАНОВ – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ФЈОЛА ХАЛИМ МИСИНИ – ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ФЛОРИМ МУНИР ЗЕЈНЕЛИ – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
ХАСАН ЕИП ВЕАПОСКИ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ХИЛЈА АВДИЛ СЕЈДИОВСКА – АЛБАНСКИ ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ МАЈЧИН
ХРИСТИЈАН ЗОРАН ТОДОРОВСКИ – ОПШТА И КОМПАРАТИВНА КНИЖЕВНОСТ
ХРИСТИНА АНГЕЛ ИВАНОВА – ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ХРИСТИНА САШО АНГЕЛЕСКА – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
ЦВЕТАНКА МИЛАН МАРКОСКА – ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ЏЕННЕТ ЏЕНГИС УСЕИНОВА – ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ
ШЌИПЕ АЛИ ТИФЕКИ – ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ