ReTrans Project
Working with Interpreters in Refugee Transit Zones: Capacity building and awareness raising for higher education context

Проект ReTrans „Интеракција со толкувачи во транзитни зони за бегалци: градење на капацитети и подигнување на свеста во контекст на високото образование“ (акроним на проектот: РеТранс)

Работилница: ReTrans_UNHCR „Миграција и азил контекст во Северна Македонија“
Датум: 8.6. 2022
Место: Скопје, седиштето на УНХЦР во Северна Македонија и онлајн (состанок на Microsoft Teams).

Повеќе информации: ReTrans – Dissemination- UNHCR workshop_ Skopje June 2022 – mk-en