ReTrans Project
Working with Interpreters in Refugee Transit Zones: Capacity building and awareness raising for higher education context
Проект РеТранс „Интеракција со толкувачи во транзитни зони за бегалци: градење на капацитети и подигнување на свеста во контекст на високото образование“

Работна средба на проф. Симоска со раководителот на Центарот за управување со кризи – Стојанче Ангелов

Повеќе информации: линк