You are currently viewing Чествување на ликот и делото на проф. д-р Драги Михајловски

Чествување на ликот и делото на проф. д-р Драги Михајловски

ИМАМЕ ОСОБЕНА ЧЕСТ И ЗАДОВОЛСТВО ДА ВЕ ПОКАНИМЕ НА ЧЕСТВУВАЊЕТО НА ЛИКОТ И ДЕЛОТО НА
ПРОФ. Д-Р ДРАГИ МИХАЈЛОВСКИ,
НАСТАН КОЈШТО ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“,
НА 15.06.2022, СО ПОЧЕТОК ОД 18:00 ЧАСОТ

ЧЕСТВУВАЊЕ НА ЛИКОТ И ДЕЛОТО НА
ПРОФ. Д-Р ДРАГИ МИХАЈЛОВСКИ (1951-2022)


Поздравно обраќање: проф. д-р Анета Дучевска, декан

Воведна реч: проф. д-р Соња Витанова-Стрезова

Извадок од препевот на англосаксонскиот еп Беовулф
– Никола Ѓелинчески

Обраќање на семејството: д-р Јана Михајловска

Извадок од препевот на епот Загубениот рај од Џон Милтон
– Светлана Гугучевска

Обраќање: проф. д-р Рајна Кошка-Хот,
раководител на Катедрата на англиски јазик и книжевност

Извадок од препевот на драмата Макбет од Вилијам Шекспир
(монологот на Лејди Макбет) – Магдалена Стојанова

Обраќање: проф. д-р Зоран Анчевски

Препев на Сонет 18 од Вилијам Шекспир
– Борис Симоновски

Обраќање на претставник од ЗПРМ: Никола Ѓелинчески

Извадоци од расказите „Ѓон“ и „Скок со стап“ на Драги Михајловски
– Благица Димитрова и Ивона Лаушевиќ

Модераторка: проф. д-р Румена Бужаровска


OРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР
Проф. д-р Соња Витанова-Стрезова
Проф. д-р Румена Бужаровска
Проф. д-р Милан Дамјаноски