НАСТАВЕН КАДАР

Ајтен Ќамили

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
e-mail: 
Телефонски бр. кабинет:32 40 410
Термини за консултации: 

 

Настава на додипломски студии:Историја на албанскиот јазик 1, 2

Правопис и правоговор на албанскиот јазик

Албанска лингвистика 1, 2

Граматика на албанскиот јазик 1, 2

Социолингвистика (изборен предмет)

Ономастика (изборен предмет)

Преведување од албански на македонски јазик 1

Преведување од македонски на албански јазик 1

Настава на постдипломски студии: 
Настава на докторски студии:Историски развој на албанскиот јазик

Преземете ја биографијата.