НАСТАВЕН КАДАР

Аслан Хамити

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
e-mail: 
Телефонски бр. кабинет:32 40 474
Термини за консултации: 

 

Настава на додипломски студии:Фонетика на албанскиот јазик

Фонологија на албанскиот јазик

Граматика на албанскиот јазик 1, 2 (мајчин и немајчин)

Дијалектологија на албанскиот јазик 1, 2

Настава на постдипломски студии:Современ албански јазик (Фонологија на албанскиот јазик);

Дијалектологија на албанскиот јазик;

Историja на албанскиот јазик.

Настава на докторски студии:Дијалектите на албанскиот јазик и географска лингвистика

Преземете ја биографијата