НАСТАВЕН КАДАР

Емилија Црвенковска

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
e-mail:emilija@ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет:3240-488
Термини за консултации:четврток: 13.00-14.00

 

Настава на додипломски студии:Старословенски јазик

 

Споредбена граматика на словенските јазици Методологија на научната работа

Настава на постдипломски студии:Техника на научната работа

 

Теоретски пристап во усвојувањето на македонскиот јазик како втор (учествува во курсот)

Историја на македонскиот јазик (учествува во курсот)

Настава на докторски студии:Методологија на обработка на црковнословенските ракописи

 

Историја и теорија на проучување на словенските јазици (учествува во курсот)

Социолингвистиката и наставата по македонски јазик како втор (учествува во курсот)

Методологија на научната работа

Преземете ја биографијата