НАСТАВЕН КАДАР

Катерина Велјановска

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
e-mail:k.veljanovska@gmail.com
Телефонски бр. кабинет:02 3240 422
Термини за консултации:вторник: 13.00 – 14.00

 

Настава на додипломски студии:Лексикологија на македонскиот јазик

Фразеологија на македонскиот јазик

Македонски јазик 3

Македонски јазик 4

Настава на постдипломски студии:Актуелни лингвистички проучувања на македонскиот јазик
Настава на докторски студии:Структура и организација на лексичкиот систем во македонскиот јазик (со проф. д-р Ст. Тофоска)

Преземете ја биографијата