НАСТАВЕН КАДАР

Славица Велева

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
e-mail:slavicaveleva@gmail. Com
Телефонски бр. кабинет:32 40 459
Термини за консултации:среда, 11:00-11:30, петок, 13:00-13:30

 

Настава на додипломски студии:Морфологија на СМЈ

Зборообразување на СМЈ

Македонски јазик – култура на говор

Македонски јазик – вештини на правилно пишување

Настава на постдипломски студии:Актуелни проучувања на современиот македонски јазик
Настава на докторски студии:Анализа на научен текст и дискурс

Зборообразувањето и функционалните стилови

Преземете ја биографијата