НАСТАВЕН КАДАР

Анета Дучевска

ДЕКАН

Проф. д-р Анета Дучевска е декан на Филолошкиот Факултет „Блаже Конески” во Скопје.