НАСТАВЕН КАДАР

Гордана Алексова

ДОЦЕНТ
e-mail:gor.teach@gmail.com
Телефонски бр. кабинет:(02 3240)458
Термини за консултации:Вторник 11:30-12:30

 

Настава на додипломски студии:Методика на наставата по македонски јазик 1 и 2 (МЈ и МК)

Современ македонски јазик 3, 4, 7, 8 (Албански јазик – преведување и толкување)

Преземете ја биографијата