НАСТАВЕН КАДАР

Искра Пановска-Димкова
РЕДОВЕН ПРОФЕСОР

e-mail:ipdimkova@gmail.com
Телефонски бр. кабинет:+389 2 3240479
Термин за консултации:среда: 11,00-12,00

 

Настава на додипломски студии:Граматика на македонскиот јазик 1

Граматика на македонскиот јазик 2

Правопис/правоговор и фонетика/фонологија

Современ македонски јазик 1

Прагматика

Македонски јазик за странци 1-6

Фонетика и лингвистика (Медицински факултет)

Настава на постдипломски студии:Актуелни проучувања на современиот македонски јазик

Mакедонскиот јазик како  странски (усвојување, настава и оценување)

Правоговорот и неговата примена во јавното општење (Медицински факултет)

Форензичка акустика и фонетика (Медицински факултет)

Настава на докторски студии:Форензичка лингвистика

Усвојувањето на македонскиот јазик како странски од аспект на применетата лингвистика

Семантика и структура на глаголскиот вид во македонскиот и во другите словенски и несловенски јазици

Преземете ја биографијата