НАСТАВЕН КАДАР

Лидија Аризанковска

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
e-mail:larizankovska@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет:+389 2 3240 477, кабинет бр. 119
Термини за консултации:по договор

 

Настава на додипломски студии:Словенечки јазик 1-8, Историја на словенечкиот писмен јазик, Дијалектологија на словенечкиот јазик, Контрастивана анализа на македонскиот и словенечкиот јазик, Преведување словенечки-македонски/македонски-словенечки јазик, Толкување словенечки-македонски/македонски-словенечки јазик, Култура и цивилизација на Словенците; Современ македонски јазик
Настава на постдипломски студии:Избрани теми од контрастивната анализа меѓу

македонскиот и словенечкиот

јазик и култура;  Актуелни проучувања на современиот македонски јазик (постдипломски студии по македонски јазик)

Македонски  јазик и култура (постдипломски студии по конференциско толкување)

Настава на докторски студии:Споредбени проучувања меѓу македонскиот и словенечкиот јазик во јужнословенски и

словенски контекст; Семантички интерпретации на јазичната структура на македонскиот јазик; Усвојувањето на македонскиот јазик како странски од аспект на применетата лингвистика (докторски студии по Македонистика-Македонски јазик и лингвистика)

Преземете ја биографијата