НАСТАВЕН КАДАР

Људмил Спасов

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР

e-mail: ljspasov@ukim.edu.mk

кабинет бр. 32 40 477

консултации:

Настава на додипломски студии:Современ македонски јазик (општа граматика), општа лингвистика, фонологија на македонскиот јазик, историја на македонскиот јазик, историја на македонскиот писмен јазик, јазична прагматика, општа граматика на хрватскиот јазик, хрватска цивилизација.
Настава на постдипломски студии:општа и теориска лингвистика, фонологија на македонскиот јазик, граматички теми од областа македонски јазик, глаголскиот вид во македонскиот и во другите словенски и несловенски јазици, социолингвистички истражувања во македонскиот јазик и во други балкански јазици, историски теми од македонскиот јазик и други јужнословенски јазици.

 

Преземете ја биографијата