НАСТАВЕН КАДАР

Марјан Марковиќ

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
e-mail:markovic@ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет:3240-459
Термини за консултации:Понеделник, 13-14:30

 

Настава на додипломски студии:дијалектологија на македонскиот јазик, македонскиот јазик во балкански контекст/балканистика, современ македонски јазик
Настава на постдипломски студии:македонските дијалекти во балкански контекст

Преземете ја биографијата