НАСТАВЕН КАДАР

Симон Саздов

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
e-mail:s.sazdov@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет:3240416
Термини за консултации:Четврток 11:30-12:00 ч. во кабинет
Настава на додипломски студии:Современ македонски јазик 1 и 2, Синтакса на СМЈ 1, Синтакса на СМЈ, Основи на лекторирање 3 и 4, Македонски јазик за преведувачи и толкувачи 1 и 2, Македонски јазик (за други факултети)
Настава на постдипломски студии:Актуелни лингвистички проучувања, Современи лингвистички теории
Настава на докторски студии:Когнитивна лингвистика

Преземете ја биографијата