НАСТАВЕН КАДАР

Татјана Гочкова-Стојановска

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
e-mail:tanjag@ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет:+389 2 3240479
Термини за консултации:среда, 11,00-12,00

 

Настава на додипломски студии:Современ македонски јазик 1

Современ македонски јазик 2

Граматика на македонскиот јазик 3

Граматика на македонскиот јазик 4

Психолингвистика

Невролингвистика

Македонски јазик за странци 1-6

Настава на постдипломски студии:Актуелни проучувања на современиот македонски јазик

Македонскиот јазик како странски (усвојување, настава и оценување)

Психолингвистика

Невролингвистика (Филозофски факултет)

Психо-невролингвистика (Медицински факултет)

Настава на докторски студии:Применети психолингвистички истражувања

Преземете ја биографијата