НАСТАВЕН КАДАР

Томислав Треневски

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
e-mail:ttrenevski@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет:3240-422
Термини за консултации:среда: 12.30-13.30

 

Настава на додипломски студии:Лингвостилистика

Социолингвистика / Македонски социолингвистички теми Македонски јазик (ПИТ)

Настава на постдипломски студии:Актуелни проучувања на македонскиот јазик(МЈ)

Македонски јазик (Конференциско толкување)

Преземете ја биорафијата