НАСТАВЕН КАДАР

Ангелина Бановиќ-Марковска

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
e-mail:ana-ban@t.mk
Телефонски бр. кабинет:02 / 32 40 431
Термини за консултации: 

 

Настава на додипломски студии:Современи јужнословенски книжевности  1

Современи јужнословенски книжевности  2

Јужнословенски книжевности  15-18 век

Вовед во имагологијата (слободен изборен)

Аспекти на другоста (слободен изборен)

Нова бугарска книжевност (изборен)

Настава на постдипломски студии:Историографската метафикција во македонската современа книжевност
Настава на докторски студии:Македонска современа книжевност (Модели на автобиографска и дневничка проза во современата македонска книжевност)

Дијалогизмот, интертекстуалноста и македонската постмодерна проза

Постколонијалниот дискурс и постколонијалната критика во македонската книжевност и култура

Превземи биографија