НАСТАВЕН КАДАР

Добринка Миловска-Божиновска

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
e-mail:dmilovska@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет:32 40 425
Термини за консултации: 

 

Настава на додипломски студии:Медиевистика 1

Медиевистика 2

Македонска книжевност XV-XVIII  век ( трет семестар)

Агиологија 1-изборен

Агиологија 2-изборен

Македонска култура и цивилизација 2 (ПИТ-изборен)

Настава на постдипломски студии:Македонска книжевност

Жанрот молитва во средновековната македонска книжевност ( изборен)

Настава на докторски студии:Средновековна книжевнoст

Автографи на македонски книжевници од XV-XVI  век

Преземете ја биографијата