НАСТАВЕН КАДАР

Јасна Котеска

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
e-mail:jkoteska@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет:32 40 454
Термини за консултации: 

 

Настава на додипломски студии:Методика на наставата по книжевност 1 и 2,

Просветителството и романтизмот во словенечката книжевност

Реализмот и модерната во словенечката книжевност

Постмодерната во македонската книжевност и филм (изборен)

Категоријата абјект во македонската книжевност и култура (изборен)

Нова словенечка книжевност 1 и 2

Настава на постдипломски студии:Теориската психоанализа и македонската книжевност и култура
Настава на докторски студии:Македонска современа книжевност

Гинокритички теми во современата македонска книжевност

Преземете ја биографијата