НАСТАВЕН КАДАР

Станислава-Сташа Тофоска-Јанеска

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
e-mail:stofoska@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет:02/3240-458
Термини за консултации:четврток, 12:00-13:00

 

Настава на додипломски студии:Македонски јазик 1 и 2

Правопис на СМЈ и Правоговор на СМЈ

Граматика на македонскиот јазик 5 и 6

Семантика

Настава на постдипломски студии:Современи лингвистички теории,  Актуелни проучувања на современиот македонски јазик, Теоретски пристап во усвојувањето на македонскиот јазик како втор  (на студиите по Македонски јазик)

Македонски јазик и култура (на студиите по Конференциско толкување)

Настава на докторски студии:Семантика и граматика на македонскиот јазик

Социолингвистиката и наставата по македонски јазик како втор (со проф. д-р Емилија Црвенковска)

Структура и организација на лексичкиот систем во македонскиот јазик (со проф. д-р Катерина Велјановска)

Преземете ја биографијата