НАСТАВЕН КАДАР

Трајче Стамески

ДОЦЕНТ
e-mail:tstameski@gmail.com
Телефонски бр. кабинет:02 3240431
Термини за консултации:четврток: 13.00 – 14.30 ч.

 

Настава на додипломски студии:Просветителството и романтизмот во српската книжевност;

Реализмот и модерната во српската книжевност,

Нова српска книжевност;

Просветителството и романтизмот во бугарската книжевност;

Реализмот и модерната во бугарската книжевност

Преземете ја биографијата