НАСТАВЕН КАДАР

Венко Андоновски

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
e-mail:venko999lit@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет:32 40 476
Термини за консултации: 

 

Настава на додипломски студии:Романтизмот во хрватската книжевност

Реализмот и модерната во хрватската книжевност

Нова хрватска книжевност

Светска книжевност 1

Светска книжевност 2

Македонска култура и цивилизација 3 (изборен)

Македонска култура и цивилизација 4 (изборен)

Дискурси на моќта во македонската култура (изборен)

Семиотика на македонскиот роман (изборен)

Настава на постдипломски студии:Судбината на значењето (од Сосир до Дерида)

 

Настава на докторски студии:Наратологија

Преземете ја биографијата