НАСТАВЕН КАДАР

Весна Мојсова-Чепишевска

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
e-mail: vesnamojsova@hotmail.com
Телефонски бр. кабинет:32 40 124
Термини за консултации: 

 

Настава на додипломски студии:Современа македонска книжевност – реализам и модернизам (задолжителен)

Современа македонска книжевност – модернизам и постмодернизам (задолжителен)

Современа македонска книжевност 1 (изборен)

Современа македонска книжевност 2 (изборен)

Книжевност за деца 1 (слободен изборен)

Книжевност за деца 2 (слободен изборен)

Настава на постдипломски студии:Македонска книжевност

Палимпсести во современата македонска книжевност

Настава на докторски студии:Современа македонска книжевност

Есејот како книжевен жанр (македонско искуство)

 

Превземи биографија