You are currently viewing КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во уч. 2022/2023 г.

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во уч. 2022/2023 г.