You are currently viewing КОНКУРСИ за запишување студенти на прв, втор и трет циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во уч. 2021/2022 г.

КОНКУРСИ за запишување студенти на прв, втор и трет циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во уч. 2021/2022 г.