You are currently viewing Втор циклус (постдипломски студии) – запишување зимски семестар за студентите од акад. 2018/2019 г. и 2019/2020 г.

Втор циклус (постдипломски студии) – запишување зимски семестар за студентите од акад. 2018/2019 г. и 2019/2020 г.

I. ЗАПИШУВАЊЕ ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД АКАД. 2018/2019 г. и 2019/2020 г.
Запишување на семестарот за сите студентите запишани на втор циклус студии ќе се реализира во периодот од 14.9. 2020 до 25.9.2020 г., со следниве документи:
– Индекс
– Образец за упис на зимски семестар
– Уплата на рата

Ве информираме дека студентите кои ги немаат подмирено трошоците за летниот семестар, треба да го направат тоа во истиов период на уписот. Во прилог се податоците од сметката на Филолошкиот факултет:
Назив на примачот: Буџет на РМ-Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Сметка: 100000000063095
Износ: ххх денари
Сметка на буџетски корисник-единка корисник: 1600104235 788 10
Приходна шифра и програма: 723019 4

Ве молиме, да ги почитувате мерките за спречување на внесување и ширење на вирусот корона (Ковид-19/Covid-19), со задолжителна лична заштитна опрема (каква било форма на заштита која што ги покрива пределот на носот и на лицето).