You are currently viewing Субвенциониран студентски оброк

Субвенциониран студентски оброк

ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАН СТУДЕНТСКИ ОБРОК

I. ОСНОВ
Правото на субвенциониран студентски оброк се остварува согласно Законот за субвенциониран студентски оброк (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 31/20 и 150/21) и Правилникот за формата и содржината на изјавата за точност на внесените податоци и за формата, содржината и образецот на пријавата за стекнување со правото на субвенциониран студентски оброк (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 299/20).

II. УСЛОВИ
Корисници на субвенциониран студентски оброк се редовни студенти на додипломски студии на државните и приватните универзитети, државјани на Република Северна Македонија, кои:
а) не се во редовен работен однос;
б) не се регистрирани како индивидуални земјоделци и
в) немаат месечен приход по кој било основ поголем од минималната нето-плата во Републиката за тековната година

III. ПРИЈАВУВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ
На својата веб-страница Министерството објавува јавен повик во кој се наведени условите и роковите за пријавување за субвенциониран студентски оброк. Имено, рокот за пријавување по јавниот повик за тековните студенти е од 1 до 31 август 2021 година. За кандидатите кои ќе се стекнат со статус на студенти во академската 2021/2022 година и кои не го запишале летниот семестар рокот за пријавување е од 1 до 31 октомври 2021 година.

Редовните студенти се пријавуваат електронски на https://e-uslugi.mon.gov.mk