Студирајте РУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ и добијте СТИПЕНДИЈА!

Петте најдобро рангирани кандидати што ќе се запишат на студиската програма Руски јазик и книжевност добиваат стипендија од ЛУКОИЛ Македонија!
Со стипендијата се покриваат трошоците за школарина за учебната 2022/23 година со можност за продолжување на поддршката во наредните учебни години.

Повеќе информации: slavistika@flf.ukim.edu.mk и rusistika.mk (Facebook)