ERASMUS+ Project Romance languages for Slavic-speaking university students

Call for papers: ‘Language MOOCs and OERs: new trends and challenges’ Naples, Italy, 28-29 September 2023 (deadline June 17th, 2023)

 

 

 The University of Naples L’Orientale together with Federazione Nazionale Insegnanti Centro di iniziativa per l’Europa (FENICE), as one of the partners of the project “Romance Languages for Slavic-Speaking University Students” (LMOOC4Slav) funded by the Erasmus+ Programme, invite you to attend the Second International Conference on “Language MOOCs and OERs: new trends and challenges”, to be held in Naples (Italy) on 28-29 September 2023.

The conference aims to bring together higher education professionals, applied linguists, and language technologists working on issues related to language learning and teaching, namely: MOOCs, OERs, new approaches in language teaching and learning, academic mobility, linguistic description of languages, linguistic diversity, language for specific purposes, digital transformation in Education and new educational technologies, new collaboration projects, multiculturalism, and initiatives and developments related to these areas supported by European and national programmes.

Call for Abstracts (deadline: June 17th, 2023)

We particularly encourage proposals on, but not limited to, the following areas related to the conference themes:

 • MOOCs – design, learning, teaching, quality assurance, etc.
 • OER / OEP for language learning and teaching
 • Pedagogical approaches in LMOOCs and OERs
 • MOOCs and OERs for language teachers: new tools for professional development
 • LMOOCs and skills development
 • MOOCs to support multilingualism and international Mobility
 • LMOOCs and learners’ motivation and achievement
 • Validation and certification of language skills acquired through MOOCs
 • Monitoring and evaluating of language learning with technologies
 • Assessing students’ linguistic meta-competences in MOOCs
 • Assessing LMOOCs
 • Mobile-assisted language teaching and learning
 • Informal language learning and technologies
 • Virtual classrooms, eLearning, and ePortfolio
 • Technologies and/or Multimedia for Languages for Specific Purposes (LSP)
 • Learning strategies development through online environments/platforms

Contributors are invited for a 20-minute presentation or poster. The submitted contributions will be selected through a double-blind review based on their originality, technical quality and correspondence. Conference presentations and posters can be in Italian, English or Portuguese. The conference will take place in Naples at the prestigious headquarters of the Rectorate of the University L’Orientale, in via Chiatamone, 61. Participation is free of charge for all participants, with or without communication. Yet, registration on the conference is mandatory for all.

More information about the call for proposals, the conference team, the important dates, the submission guidelines, the contribution template and the conference venue, can be found in the website in three languages (EN, IT, PT) at: https://www.lmooc4slav.eu/conferences.php

Submitted abstracts within the deadline June 17th, 2023 will be selected in double-blind peer review mode based on originality, technical quality, and presentation. Abstracts may be submitted in English, Italian or Portuguese. Interested parties will be contacted by 15 July 2023.

The works selected by the Scientific Committee will be considered for publication in the Proceedings of the Conferences LMOOC4Slav, to be published at the Perugia Foreigners University Press (https://www.unistrapg.it/node/463) in an open access volume equipped with an ISBN. The volume is valid as a scientific publication for all authors.

Any queries, contact us at conference@lmooc4slav.eu

Please feel free to circulate this message to any colleagues or contacts you think may be interested.
We look forward to welcoming you to Naples!
Kind regards,
The Organising Committee

 

ERASMUS+ Project KA220-HED – 2021-1-IT02-KA220-HED-000027501 Romance languages for Slavic-speaking university students - LMOOC4Slav

ERASMUS+ Project KA220-HED – 2021-1-IT02-KA220-HED-000027501 Romance languages for Slavic-speaking university students – LMOOC4Slav

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје е стратешки партнер во проектот LMOOC4Slav (Romance languages for Slavic-speaking university students), поддржан од Еразмус+ програмата. Носител на проектот е Универзитетот за странци во Перуџа во Италија, стратешки партнери се: Универзитетот во Порто (Португалија), Национална федерација на наставници – Центар за иницијатива за Европа (Federazione Nazionale Insegnanti Centro di iniziativa per l’Europa -FENICE) од Неапол (Италија); Масариков универзитет во Брно (Чешка) и Јагелонски Универзитет во Краков (Полска). Проектот ќе трае 30 месеци (декември 2021 – април 2024).
Проектот има за цел да развие дидактички пристап за развој на јазично-комуникациски компетенции за комуникација во академски контексти, наменет за говорители на словенски јазици кои ги изучуваат италијанскиот и португалскиот јазик и кои користат програми за мобилност.

Главни приоритети на проектот:

1. Поттикнување на иновативно учење и наставни практики со користење на дигитални алатки и содржини, образовен модел за модернизирање и интернационализација на високиот образовен систем како и позиционирање на европското искуство на поучување на глобалната сцена на поучување со помош на масовни и отворени онлајн курсеви (МООК).

2. Пристапување кон дигиталната трансформација преку развивање на дигитално знаење, прилагодливост и способност, со цел постигнување високи перформанси, преку високо квалитетни содржини во специфични домени на употреба, што ќе му овозможи на студентот полесно и поумешно да чекори на образовен и професионален план. Тоа не само што е во согласност со Европските јазични политики и цели на стратегијата Европа 2030 туку претставува и одговор на потребите на граѓаните искажани во анкетите, спроведени од страна на „Евробарометар“.

Имплементација

Проектот ќе се фокусира на изработка на два масовни отворени онлајн курсеви, во чии рамки ќе се изработат два вида онлајн електронски ресурси, еден за наставници по странски јазици а еден за студенти. Аудио и видео фајловите како и соодветните транскрипции ќе можат да се симнуваат од порталот на проектот и, на тој начин, ќе им бидат достапни на наставниците и на студентите. Проектот предвидува, исто така, изработка на педагошки прирачник со детален опис на двата МООК и упатства.
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ќе има водечка улога во активностите за изработка на отворени електронски ресурси „ОЕР на италијански јазик“ и ќе обезбеди аудио-видео и пишани текстови на италијански јазик, кои ќе претставуваат составен дел на МООК за италијански јазик за различни дисциплини. УКИМ има обврска да креира отворени електронски ресурси (ОЕР) во областа на филологијата (лингвистика, италијанска култура и цивилизација), во областа на јазиците во струка (право, економија, медицина и егзактни науки). УКИМ ќе биде задолжен за тестирање и за оценување на МООК за италијански јазик, изработени од Универзитетот за странци во Перуџа (UNISTRAPG).

Очекувани резултати
1) Курс за италијански јазик за академски цели MOOК, составен од 6 модули.
2) Курс за португалски јазик за академски цели MOOК, составен од 6 модули.
3) Креирање на академски содржини на италијански јазик ОЕР (Отворени образовни ресурси) кои ќе се состојат од аудио и видео материјали и пишани текстови на теми од различни академски дисциплини.
4) Креирање на академски содржини на португалски јазик ОЕР (Отворени образовни ресурси) кои ќе се состојат од аудио и видео материјали и пишани текстови на теми од различни академски дисциплини.
5) Педагошки прирачник за интегрирање на МООК и ОЕР.
6) Портал за учење на јазици со МООК и ОЕР со функција на интегрирана и прилагодлива средина на учење, кој корисниците би го употребувале за организирање и менаџирање на педагошките сценарија базирани на ОЕР.
7) Двојно рецензирано издание со избрани научноистражувачки трудови, изнесени на меѓународни конференции за LMOOC за социјална и географска мобилност, за ефикасноста на LMOOC како алатка за автономно учење и за туторирано педагошко сценарио како и споредба на овој пристап со други пристапи.

Во тесна поврзаност со претходно наведените исходи, се и следниве резултати кои проектот си поставува за цел да ги постигне:
• овозможување повторна употреба на најголемиот дел од креираните ресурси во различни средини на учење, во согласност со потребите и интересите на нивните корисници.
• овозможување пристап до квалитетни ресурси за поучување и / или за поддршка на поучување на илјадници студенти.
• зголемување на можностите за успешна мобилност на студентот и идни перспективи за работа за главната целна група.
• давање можност илјадници студенти и наставници ширум светот да се запознаат и да ги користат резултатите од Проектот.
• промовирање пристап до учење јазик за лица кои се евентуално исклучени или се изложени на ризик од исклучување од социо-културни или економски причини.
• зголемување на вредноста на повеќејазичните и мултикултурните средини.
• подигање на свеста за разноликоста на европските јазици.
• придонес во развојот на истражувањата во дидактиката на јазици.
• имплементирање практики, ресурси и алатки кои придонесуваат за унапредување на отвореното образование во Европа.
• достапност на резултатите во отворениот репозиториум на извори и по завршувањето на Проектот.
• дискусија и потврдување на резултатите од Проектот во национални и меѓународни академски средини.
• следење на методологијата што се користи во други слични или различни контексти.

 • ERASMUS+ Project KA220-HED – 2021-1-IT02-KA220-HED-000027501 Romance languages for Slavic-speaking university students – LMOOC4Slav

The Blazе Koneski Faculty of Philology – Skopje is a strategic partner in the LMOOC4Slav project (Romance languages for Slavic-speaking university students), supported by the Erasmus+ program. The project is won by the Universe for Foreigners in Perugia in Italy, strategic partners are: University of Porto (Portugal), Federazione Nazionale Insegnanti Centro di iniziativa per l’Europa -FENICE of Naples (Italy); Masaryk University of Brno (Czech Republic) and Jagiellonian University in Krakow (Poland). The project will last 30 months (December 2021 –April 2024). The project aims to develop a didactic approach to developing language-communication competences for communication in academic contexts, intended for Slavic speakers who study Italian and Portuguese and who use mobility programmes.

Main priorities of the project

1. Stimulating innovative learning and teaching practices using digital devices and content; offer educational models to modernize and internationalize the higher education system as well as to place European training experiences on the global training scene through open and mass online courses (MOOC).
2. Addressing digital transformation through development of digital readiness, resilience and capacity, through the achievement of higher mastery levels in specific domains of use, can move with skill and ease in the study sector and subsequently in the work sector, having acquired knowledge and strategies to improve autonomous one’s linguistic competence in L2. This objective, in addition to being consistent with European linguistic policies and the objectives of the Europe 2030 strategy, responds to the needs expressed by citizens, as shown by the results of the “Eurobarometer” statistical survey.

Implemenation

The project will centre around the production of two MOOCs (one for Italian, another one for Portuguese) in order to make them accessible to the largest number of students on the move. They will be designed for self-study, to make them accessible even while attending other language courses or while studying abroadIn addition, the project foresees the creation of two types of OER, those for language teachers, and those for students. The audio and video files and the written texts will be downloadable OER available to distance students and teachers who can freely include them in their courses. OERs will be completed by a series of pedagogical scenarios adapted to the needs of self-study students and tutored learning. The OERs will be available on the project portal as link to the OER repositories created in the platforms of the University of Perugia (for Italian language) and Porto (for Portuguese). The project will also include the creation of a pedagogical guide containing a detailed description of both MOOCs and the OERs, with specific instructions for each language (Portuguese, Italian). The dissemination plan will include the realization of two international scientific conferences, with relating Call for papers, the publication of an e-book with the conference proceedings, publications in relevant journals, three newsletters written in three languages (EN-IT-PT) and dissemination via internet and social media.
The Ss. Cyril and Methodius University will be the Activity Leading Organisation of “OER in Italian” and will provide audio-video and written texts OER in Italian, which will complement the MOOC for Italian with academic discourses in different disciplines. UKiM will be responsible for testing and assessment the MOOC for Italian, created by UNISTRAPG.

Project results
1) Italian Academic Language MOOC consisting of 6 modules.
2) Portuguese Academic Language MOOC consisting of 6 modules.
3) Italian academic discourse OERs (Open educational Resources) consisting of audio and video materials and written texts on academic topics related to different disciplinary fields
4) Portuguese academic discourse OERs consisting of audio and video materials and written texts on academic topics related to different disciplinary fields
5) A pedagogical Guide for integrating MOOCs and OERs
6) Portal for teaching languages with MOOCs and OERs with the function of an integrated and customizable learning environment to be used by recipients to organize and manage language-learning scenarios based on the OERs
7) Edited, peer-reviewed volume containing a selection of the research papers written by international Conferences participants about LMOOCs for social and geographical mobility, including the efficiency of LMOOC both as self-learning tools and as part of a tutored pedagogical scenario, and the comparison of this approach with others.
In close correlation with these outputs and within the scope of its development, the project also aims at the following expected results:

 • Development of an innovative approach to language for academic contexts.
 • Development of quality and open resources for language teaching and learning in an academic mobility context.
 • Creation of an integrated and customizable learning environment to be used by recipients to organize and manage language-learning scenarios based on the OER available at the project Portal. • To make the most of the resources created allowing their reuse in different learning environments and according to the needs and interests of their users.
 • Promotion of language professionals’ network in Europe at different levels.
 • Allowing access to quality resources for the training and/or support of the training of thousands of students.
 • Increased opportunities for successful student’s mobility and future job prospects within the main target group.
 • Enabling thousands of students and teachers worldwide to know and use the Project outputs.
 • Promote access to language learning for people potentially excluded or at risk of exclusion for socio-cultural or economic reasons.
 • Enhance the value of multilingual and multicultural environments.
 • To raise awareness about the diversity of European languages.
 • To contribute to the development of research in language didactics.
 • To implement practices, resources and tools that contribute to the advancement of open education in Europe.
 • Availability of the outputs in an open-source repository beyond the duration of the Project.
 • To discuss and validate the findings and the outcomes of the Project in national and international academic settings.
 • Follow-up of the methodology used in other contexts whether similar or differentiated.