ЦЕТИС МАК | CETIS MAK

Announcements | Соопштенија

Испитот по македонски јазик за странски студенти што планираат да се запишат на студии на УКИМ, а не ги слушале двата курса по македонски јазик во огранизација на ЦЕТИС МАК при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје во последната учебна година, е закажан за 25 септември 2021 г. (сабота) во 10:00 часот. Сите студенти, со документ за лична идентификација и со оригиналните пријава и уплатница (за уплатени 80 евра во денарска противвредност) треба да бидат во аулата на факултетот во 9:45 часот. Претходно, пријавата и уплатницата, скенирани, треба да ги испратат на електронската адреса s.sazdov@yahoo.com најдоцна до 24 септември 2021 г.
Забелешка: пријавата и урнек за уплатница може да се симнат на следнава врска: https://flf.ukim.mk/cetis-mak-mk/ во делот „За Темак“.

Подготвителна настава по македонски јазик за странски студенти (почетен курс)

Се информираат кандидатите заинтересирани за подготвителна настава по македонски јазик за странски студенти (почетен курс) дека наставата што ја организира Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје ќе се одржува онлајн на платформата Зум. Таа ќе започне на 18.10.2021 г. и ќе трае до 24.12.2021 г. Краен рок за пријавување на кандидатите е 13.10.2021 година.
Цената на чинење изнесува вкупно 25.000 денари, од кои 10.000 денари се уплаќаат на сметка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, а 15.000 денари на сметка на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје (прилог: уплатница за УКИМ и уплатница за ФЛФ).

Двете уплатници заедно со документите:
• копија од извод од матичната книга на родени,
• копија од диплома за завршено средно образование и
• копија од патна исправа – пасош
треба да бидат доставени во Meѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.

За повеќе информации, обратете се на:
evdokijailijevska@ukim.edu.mk (м-р Евдокија Илијевска, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ –Скопје)
s.sazdov@yahoo.com (проф. д-р Симон Саздов, раководител на ЦЕТИС МАК при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, УКИМ – Скопје)

About CETIS MAK

The Center for Testing and Certifying Macedonian as a Foreign/Second Language ­ CETIS MAK was established in 2007 within the frames of the TEMPUS-­program project.

CETIS MAK is the only center in the Republic of Macedonia that is performing testing and certifying in Macedonian as a foreign language according to European standards.

CETIS MAK is an organizational unit of the “Blaze Koneski” Faculty of Philology in Skopje. In the frames of the Faculty, CETIS MAK is most closely connected to the Department of Macedonian Language and South Slavic Languages, and in the frames of the “SS. Cyril and Methodius” University ­ with the International Seminar on Macedonian Language, Literature and Culture.

Basic activity of the Center for Testing and Certifying Macedonian as a Foreign/Second Language is organizing and conducting the Test in Macedonian as a Foreign Language – TEMAK and issuing an appropriate Certificate on the level of language competence.

CETIS MAK as well organizes:

 • teaching courses, in cooperation with the Department of Macedonian Language and South Slavic Languages or with the International Seminar on Macedonian Language, Literature and Culture in its summer schools;
 • training for authorized examiners;
 • preparation of study curricula and syllabi for Macedonian as a foreign language in co­operation with the Department of Macedonian and South Slavic Languages

TEMAK

The Test in Macedonian as a foreign language is being performed at basic, intermediate and advanced levels.

TEMAK is aimed for speakers to whom Macedonian is a foreign language and who wish to obtain an official certificate on the level of knowledge of Macedonian as a foreign language.

TEMAK is established in accordance with the standards presented in the Common European Framework for Language Assessment (Council of Europe, 2001). In this framework TEMAK at basic level closely corresponds with the A1 level, TEMAK at intermediate level closely corresponds with the B1 level and TEMAK at advanced level closely corresponds with the C1 level. Passing this test allows the candidate to obtain a relevant document determining the level of his/her language knowledge and officially certifies it.

TEMAK tests general language knowledge of the candidate concerning the four language skills:

 •  Listening Comprehension;
 • Reading Comprehension;
 • Writing;
 • Speaking

REGISTERING

Registering shall be done by filling out a special Registration Form and by paying the required amount on the giro account of the “Blaze Koneski” Faculty of Philology, Skopje. For more information please contact the Dean’s Office of the “Blaze Koneski” Faculty of Philology in Skopje or the Head of Cetis Mak, Prof. Simon Sazdov at s.sazdov@yahoo.com.

Individuals that wish to take TEMAK must fulfill the following conditions:

 • be at least 18 years old,
 • be familiare with the cirilic alphabet;
 • present a personal indentity document on the day of the testing.

About TEMAK

The Center for Testing and Certifying Macedonian as a Foreign/Second Language – CETIS MAK organizes and administers individual as well as group testing on Macedonian language all year round for beginners, intermediate and advanced level.

All tests consist of 4 parts:

 1. listening comprehension
 2. reading comprehension
 3. writing
 4. speaking.

In order to apply, each candidate needs to fill in the following application and in order to take the test they need to make this order of payment in the amount of:

 • the equivalent of 80 euros in denars for the beginners level
 • the equivalent of 100 euros in denars for the intermediate level
 • the equivalent of 120 euros in denars for the advanced level.

N.B. The candidate needs to bring the application form as well as the order of payment when taking the test.

Contact

Head of CETIS MAK: prof. Simon Sazdov, PhD

Contact Person: Andrea Kocev, andreakocev@gmail.com