Преведување и толкување
за катедрата

Историјат

Катедрата за преведување и толкување произлезе од првиот успешен проект на независна суверена Република Македонија (Project ID: S_JEP-12261-1997- PHARE) одобрен од Европската комисија во Брисел. Kатедрата e формирана во соработка со и со финансиска поддршка на Европската комисија за да профилира кадри – преведувачи и толкувачи, според стандардите на Европските институции. Во проектот учествуваа Филолошкиот факултет “Блаже Конески”, Институтoт Мари Апс од Брисел (Institut Libre Marie Haps) како главен европски координатор, Високата школа Еразмус за преведувачи и толкувачи од Брисел (Erasmushogeschool van het Gemeenschapsonderwiis), Институтот за преведувачи, толкувачи и меѓународни врски при Универзитетот за општествени науки од Стразбур, (Institut de Tradecteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales – Université des Sciences Humaines de Strasbourg) и Универзитетот од Хајделберг, (Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg) во соработка со Универзитетот од Маинц (Johannes-Gutenberg-Universität). Во текот на реализацијата на проектот, наставниот кадар во повеќе наврати престојуваше во партнерските европски универзитети за стручно усовршување и специјализација за изведување на наставата на Катедрата за преведување и толкување.

Специфика на катедрата

Со основањето на Катедрата за преведување и толкување за првпат во Македонија се воведе универзитетско образование за толкувачи, а со исклучок на Универзитетите од Љубљана и од Марибор, катедрата е единствена во регионот која нуди посебни билингвални студии по преведување и толкување – на ниво на додипломски студии и на постдипломски студии (конференциско толкување). Катедрата обучува и профилира билингвални преведувачи и толкувачи, како одговорни стручни и медијаторски лица во комуникацијата со припадниците на разни култури и јазици. Дипломираните преведувачи и толкувачи на катедрата се вработени во јавниот и приватниот сектор, во владините институции (Секретаријатот за европски прашања, министерствата, Собранието на РМ, судовите), во конзуларно-дипломатските претставништва кај нас и во странство, невладините установи од национален и меѓународен карактер, во мешовитите претпријатија што непосредно соработуваат со странство, но имаат и потенцијална можност да се вработуваат и во Европските институции, со оглед на тоа што веќе имаме акредитирани толкувачи за Европските институции кои дипломирале на нашата Катедра.

На Катедрата за преведување и толкување се изучуваат и применуваат различни софтверски алатки со голема примена на преведувачкиот пазар во државата и во странство, како што се алатките за компјутерски-потпомогнато преведување Вордфаст – донација од компанијата Wordfast LLC и Yves Champollion (Our curriculum includes practice of Wordfast translation tools, courtesy of Wordfast LLC and Yves Champollion).

СТУДИСКИ ГРУПИ

Насоки

  • Преведување и толкување – преведувачка насока – 2023
  • Преведување и толкување – толкувачка насока – 2023
  • Преведување: од македонски на јазик Б (англиски, француски, германски) и обратно и од јазик В (англиски, француски, германски) на македонски – 2018
  • Толкување: од македонски на јазик Б (англиски, француски, германски) и обратно и од јазик В (англиски, француски, германски) на македонски – 2018

Студиски и предметни програми

Студиски планови акредитирани во 2013 г.

Кликнете за да ја преземете студиската програма.

Студиски планови акредитирани во 2010 г.

Кликнете за да ја преземете студиската програма.

НАСТАВНИЦИ

БИБЛИОТЕКА

Библиотекар:

Филип Набаков

Тел.: (02) 3240-492, локал 492

e-mail: n.filip@flf.ukim.edu.mk

ЗА СТУДЕНТИТЕ