Македонска книжевност и култура

IN MEMORIAM
Проф. д-р Атанас Вангелов (1946-2021)

Денес, во седумдесет и петтата година од животот почина проф. д-р Атанас Вангелов (1946-2021) – сестран филолог, книжевен научник, литературен теоретичар, критичар и есеист, повеќестран автор, поет, раскажувач, романсиер, драмски автор, преведувач, публицист.
Бил истакнат општественик, амбасадор на Република Македонија во Република Унгарија, пратеник во Собранието на Република Македонија, пратеник во Советот на Европа, директор на Државниот архив на Македонија.
Бил декан и продекан на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, раководител и долгогодишен универзитетски професор по предметот Теорија на книжевност на Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности. Бил лектор и наставник по македонски јазик и литература на ИНАЛКО при Универзитетот „Сорбона‟ во Париз.
Бил претседател на Советот на „Струшките вечери на поезијата“ и член на Друштвото на писателите на Македонија.
Роден е во Богданци на 6 февруари 1946 година. Завршил Филолошки факултет во Скопје, каде што магистрирал на тема „Артизмот и современата македонска литература“ и докторирал на тема „Семантичките фигури во македонската народна лирика“.
Автор е на книгите: Земјата на цветот (поезија, 1966), Препев на планината (поезија, 1970), Мистер Порфирие (телевизиска драма, 1971), Живеалиште (поезија, 1974), Глетки и привиденија (поезија, 1977), Песме/Песни (двојазичен избор, поезија, 1978), Артизмот и современата македонска поезија (студија, 1978), Преданија (поезија, 1978), Литературни студии (1981), Строго доверливо (поезија, 1985), Решето (критики, 1985), Неодредени лични заменки (драма, 1986), Семантички фигури во македонската народна лирика (студија, 1987), Траги (поезија, 1991), Преписите на Божин Павловски (студија, 1992), Traces (избор поезија на англиски, 1993), Микрочитања (критики, 1993), На безгласје глас (поема, 1994), Гласови, траги (избор поезија, 1995), Исказот и стварноста (критики, 1995), Водопад (избор поезија, 1998), Морфологија на бо(љ)шевизмот (студија, 1998), Pro et contra македонизми (колумни, 1998), Див занес (роман, 2002), Македонски писатели (I) (критики, 2004), Маките на Моцарт од Жван (студија, 2007), Изучување на молкот (избор поезија, 2008), Looking for dogwood (избор поезија на англиски, 2010), Деспот Караѓоз (студија, 2010), Studying the silence (избор поезија на англиски, 2011), Неодређене личне заменице (драма, превод на српски, 2012), Деспот Кољ (драма, 2020), Лирската биографија на Конески (студија, 2020) и Филолошката критика на Конески (студија, 2021).
Добитник е на наградите: „Млад борец“, „Браќа Миладиновци“, „Божидар Настев“, „Димитар Митрев“ (два пати), „Златно перо“, „Григор Прличев“, „11 Октомври”.

за катедрата

Катедрата за македонска книжевност и култура има основоположничка улога во создавањето на македонската книжевна наука. Катедрата за македонска книжевност и култура својата дејност ја започнува во 1946 година како Семинар за историја на книжевностите на народите на Југославија. Катедрата е една од основачките наставно-научни единици на „Филозофскиот факултет“ во Скопје, од кој подоцна се формирал Филолошки факултет, кој во развојниот тек се именува како Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје.

Прв раководител на Катедрата е проф. д-р Харалампие Поленаковиќ. Во својот развоен тек, персоналниот состав на Катедрата расте и зголемува со имињата на наставници кои напредувале низ скалилата на академското унапредување: проф. д-р Харалампие Поленаковиќ, проф. д-р Фран Петре, проф. д-р Димче Левков, проф. д-р Димитар Митрев, проф. д-р Александар Спасов, проф. д-р Драган Гане Тодоровски, проф. д-р Кирил Пенушлиски, проф. д-р Георги Сталев Поповски, проф. д-р Мирко Павловски, проф. д-р Томе Саздов, проф. д-р Вера Стојчевска – Антиќ, проф. д-р Томислав Тодоровски, проф. д-р Фанија Попова, проф. д-р Атанас Вангелов, проф. д-р Нада Петковска, проф. д-р Надежда Момировска, проф. д-р Виолета Пирузе – Тасевска, проф. д-р Ванчо Тушевски, проф. д-р Науме Радически, проф. д-р Атанас Николовски, проф. д-р Слободан Мицковиќ, проф. д-р Добрила Миловска, проф. д-р Јадранка Владова, проф. д-р Нина Анастасова – Шкрињариќ, проф. д-р Виолета Димова, проф. д-р Венко Андоновски, проф. д-р Весна Мојсова – Чепишевска, проф. д-р Јасна Котеска, проф. д-р Кристина Николовска, проф. д-р Ангелина Бановиќ – Марковска, доц. д-р Трајче Стамески и доц. д-р Искра Тасевска Хаџи-Бошкова.

Во почетокот на 90-тите години Катедрата за историја на книжевностите на народите на СФРЈ е преименувана во Катедра за македонска книжевност и јужнословенски книжевности, со што го задржува статусот на национална катедра при Факултетот.

Катедрата за македонска книжевност и култура се јавува во улога на организатор или коорганизатор на научни средби.

Во текот на 71 година постоење, на Катедрата за македонска книжевност и култура постигнува рекордна и завидна бројка на дипломирани, магистрирани и докторирани кандидати. Тие кадри, со децении се носители на наставно-образовниот процес, како и на науката и културата во Република Македонија.

Поранешните и сегашните членови на Катедрата за македонска книжевност и култура сестрано учествувале и учествуваат во растежот на Република Македонија во доменот на просветата, науката и културата. Тие се реномирани научни творци и редактори, афирмирани автори на уметничка литература, литературни критичари, преведувачи итн.

Членовите на Катедрата често се добитници на разни награди во земјата и странство – највисоки признанија во Република Македонија, наградата „11 Октомври”, „Св. Климент Охридски“, „23 Октмоври“, итн., како и највисоки признанија на некогашната СФРЈ (наградата „АВНОЈ”, итн.) и награди од странство.
Членовите на Катедрата за македонска книжевност и култура биле декани и продекани на Филолошкиот факултет, ректори и проректори на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, заземале разни високи општествени и политички позиции како пратеници, републички секретари, министри, амбасадори итн.

Неколкумина редовни професори од Катедрата биле членови на Македонската академија на науките и уметностите.

Во најновиот период Катедрата работи според најнови наставни планови и програми, хармонизирани со ЕКТС. Наставата се одвива во три циклуси: на прв степен на студии, на втор степен на студии од областа Македонистика и на трет степен студии на Школата за докторски студии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Раководител на Катедрата за македонска книжевност и култура од учебната 2017/2018 година е проф. д-р Кристина Николовска.

Раководител на Колегиумот на вториот степен на студии од областа Македонска книжевност е проф. д-р Нина Анастасова-Шкрињариќ.

Раководител на студиите на трет степен – на Школата за докторски студии од областа Македонска книжевност е проф. д-р Добрила Миловска.

СТУДИСКИ ГРУПИ

Насоки

  • Македонскa книжевност и култура – наставна насока – 2023
  • Македонскa книжевност и култура-културолошка насока 2023
  • Македонска книжевност и јазик – наставна насока – 2018

Студиски и предметни програми

Студиски планови акредитирани во 2013 год.

Кликнете за да ја преземете студиската програма.

Студиски планови акредитирани во 2010 год.

Кликнете за да ја преземете студиската програма.

НАСТАВНИЦИ

д-р Венко Андоновски

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР

д-р Јасна Котеска

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР

д-р Кристина Николовска

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР

д-р Трајче Стамески

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

БИБЛИОТЕКА

Библиотекар:

Снежана Јанчевска

Тел.: (02) 3240-418, локал 418

e-mail: sjancevska@flf.ukim.edu.mk

ЗА СТУДЕНТИТЕ