erasmus-logo

Од своето постоење до денес Факултетот има остварено обемна и значајна меѓународна соработка преку склучување на меѓууниверзитетски договори, а меѓу позначајните се: Воронешкиот државен универзитет, Московскиот државен универзитет, Универзитетот Нова Сорбона Париз III, Карловиот универзитет во Прага, Универзитетот “Мартин Лутер ” во Хале, Универзитетот во Љубљана, Варшавскиот Универзитет, Универзитетите во Белград, Загреб и други…

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје врши проверка на знаењето на македонскиот, албанскиот, турскиот, англискиот, германскиот, италијанскиот, францускиот, словенечкиот, хрватскиот, шпанскиот и на други јазици.

Центар за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик како странски/втор јазик

The Center for Testing and Certifying Macedonian as a Foreign/Second Language

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје врши проверка на знаењето на македонскиот, албанскиот, турскиот, англискиот, германскиот, италијанскиот, францускиот, словенечкиот, хрватскиот, шпанскиот и на други јазици.

Центар за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик како странски/втор јазик

The Center for Testing and Certifying Macedonian as a Foreign/Second Language

Галерија

Галерија

НАША ГАЛЕРИЈА

КОНТАКТ