Филолошки факултет
„Блаже Конески“

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје е највисока образовна и научна и јавна установа од областа на филолошките науки во Република Македонија. Наречен е по истакнатниот книжевник и јазичар Блаже Конески (1921-1993) — еден од првите негови професори.

УВЕРЕНИЕ ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИК

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје врши проверка на знаењето на македонскиот, албанскиот, турскиот, англискиот, германскиот, италијанскиот, францускиот, словенечкиот, хрватскиот, шпанскиот и на други јазици.

Издавачка дејност

Филолошкиот факултет поседува и своја издавачка дејност. Покрај издавањето учебници за потребите на наставата, разни информативни и прирачни книги за студентите…

Цетис мак Cetis mak

Центар за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик како странски/втор јазик The Center for Testing and Certifying Macedonian as a Foreign/Second Language

ФЦВ- Скопје

Франкофонски центар за вработливост на Универзитетската агенција на Франкофонијата на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Наши партнери

Најнови известувања и настани

Филолошки факултет

ИНФОРМАЦИИ
ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР