ФИЛОЛОШКИ
ФАКУЛТЕТ

„БЛАЖЕ КОНЕСКИ“

Нови студиски програми

Акредитација 2023

УВЕРЕНИЕ ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИК

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје врши проверка на знаењето на македонскиот, албанскиот, турскиот, англискиот, германскиот, италијанскиот, францускиот, словенечкиот, хрватскиот, шпанскиот и на други јазици.

ФЦВ- Скопје

Франкофонски центар за вработливост на Универзитетската агенција на Франкофонијата на Филолошки факултет „Блаже Конески“ при Универзитет „Кирил и Методиј“ - Скопје

Издавачка дејност

Филолошкиот факултет поседува и своја издавачка дејност. Покрај издавањето учебници за потребите на наставата, разни информативни и прирачни книги за студентите…

Цетис мак Cetis mak

Центар за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик како странски/втор јазик The Center for Testing and Certifying Macedonian as a Foreign/Second Language

Најнови известувања и настани