Студентски прашања

Работно време: понеделник – петок од 11:00 до 13:00 ч.
За време на уписи, заверка на семестар и испитна сесија секој работен ден од 11:00 до 16:00 ч.
Шалтер бр. 1

Преведување и толкување
Општа и компаративна книжевност
Француски јазик и книжевност

Соработник: Татјана Гаштарова
t.gashtarova@flf.ukim.edu.mk
тел.: +389 (02) 3240-470

Шалтер бр. 2

Англиски јазик и книжевност

Соработник: Ирена Атанасовска
i.atanasovska@flf.ukim.edu.mk
тел.: +389 (02) 3240-471

Шалтер бр. 3

Славистика
Италијански јазик и книжевност
Шпански јазик и книжевност
Албански јазик и книжевност

Соработник: Николина Петкова
n.petkova@flf.ukim.edu.mk
тел.: +389 (02) 3240-446

Шалтер бр. 4

Македонски јазик
Германски јазик и книжевност
Македонска книжевност
Турски јазик и книжевност

Соработник: Ирина Русевска
i.rusevska@flf.ukim.edu.mk
тел.: +389 (02) 3240-468