Студентски прашања

Работно време: понеделник – петок од 11:00 до 13:00 ч.
За време на уписи, заверка на семестар и испитна сесија секој работен ден од 11:00 до 15:00 ч.
Шалтер бр. 1

 

Преведување и толкување –

(англиски/германски/француски јазик)
Општа и компаративна книжевност
Германски јазик и книжевност

Романски јазици и книжевност

Француски јазик и книжевност

 

Соработник: Татјана Гаштарова
t.gashtarova@flf.ukim.edu.mk
тел.: +389 (02) 3240-470

Шалтер бр. 2

 

Англиски јазик и книжевност

Турски јазик и книжевност

Применети странски јазици

 

Соработник: Ирена Атанасовска
i.atanasovska@flf.ukim.edu.mk
тел.: +389 (02) 3240-471

Шалтер бр. 3

Македонски јазик

       Македонска книжевност и култура         

Албански јазик и книжевност 

Италијански јазик и книжевност

Шпански јазик и книжевност

Руски јазик

Полски јазик и книжевност

Чешки јазик

Словенечки јазик

 

Соработник: Николина Петкова
n.petkova@flf.ukim.edu.mk
тел.: +389 (02) 3240-446