Информации од јавен карактер

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер

Горанчо Колевски, советник за човечки ресурси
тел. (02) 3240-497
e-mail: g.kolevski@flf.ukim.edu.mk

Прилог: Барање за пристап до информации од јавен карактер

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи

Маргарита Шукулоска, секретар 
тел. (02) 3240-467
e-mail: margarita@flf.ukim.edu.mk