Турски јазик и книжевност
за катедрата

СТУДИСКИ ГРУПИ

Насоки

  • Турски јазик и книжевност – наставна насока – 2023
  • Турски јазик и книжевност – културолошка насока – 2023
  • Турски јазик и книжевност (мајчин) – наставна насока – 2018
  • Турски јазик и книжевност (немајчин) – филолошка насока – турколог – 2018

Студиски и предметни програми

Студиски и предметни програми по ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ акредитирани во 2018 г.

Кликнете за да ја преземете студиската програма.

Студиски планови акредитирани во 2013 г.

Кликнете за да ја преземете студиската програма.

Студиски планови акредитирани во 2010 г.

Кликнете за да ја преземете студиската програма.

НАСТАВНИЦИ

д-р Октај Ахмед

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР

д-р Назим Ибрахим

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР

БИБЛИОТЕКА

Библиотекар:

Маида Рахте

Тел.: (02) 3240-464, локал 464

e-mail: maida.rahte@flf.ukim.edu.mk

ЗА СТУДЕНТИТЕ