Избор на предмети за студентите од ПРВА година

Избор на предмети за студентите од ПРВА година за зимскиот семестар во уч. 2021/2022 г.

СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА
треба во електронскиот iKnow-систем да ги изберат предметите за зимскиот семестар во академската 2021/2022 г. 
до 10.10.2021 г.

За начинот и постапката за најавување во iKnow-системот и изборот на предмети користете го Упатството објавено на веб-страницата на Факултетот: https://flf.ukim.mk/prvo-najavuvanje-na-iknow/Сите информации за iKnow-системот и другите платформи за онлајн настава се на flf.ukim.mk во менито Е-платформи

Студентите се должни запишаните изборни и слободни изборни предмети, кои нема да се активираат поради мал број на студенти или евентуално поклопување на термините за настава, да ги заменат најдоцна до 13 октомври 2021 г.

Распоредите за одржување и начинот на изведување на наставата се објавени на веб страницата на Факултетот во менито Студенти – Распоред на часови.

Избор на предмети за студентите од ПРВА година за зимскиот семестар во уч. 2020/21 г.

СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА
треба во електронскиот iKnow-систем да ги изберат предметите за зимскиот семестар во академската 2020/2021 г. во периодот од
1.10. – 5.10.2020

За начинот и постапката за најавување во iKnow-системот и избор на предмети користете го Упатството објавено на веб-страницата на Факултетот – линк до упатството: https://flf.ukim.mk/prvo-najavuvanje-na-iknow/

Студентите се должни запишаните изборни и слободни изборни предмети, кои нема да се активираат поради мал број на студенти или евентуално поклопување на термините за настава, да ги заменат најдоцна до 7 октомври 2020 година.

Наставата започнува на 5.10.2020 г.
Распоредите за одржување и начинот на изведување на наставата е објавен на веб страницата на Факултетот.