Трет циклус студии - докторски студии

Контакт: doktorski@flf.ukim.edu.mk

Прелиминарни листи на кандидати од Конкурсот за трет циклус студии во вториот уписен рок во Школата за докторски студии во акад. 2021/2022 г.

Прелиминарна листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување на трет циклус студии – докторски студии по Наука за јазик во вториот уписен рок во уч. 2021/2022 г.

Листа на кандидати кои не ги исполнуваат условите за запишување на трет циклус  студии – докторски студии по Наука за јазик во вториот уписен рок во уч. 2021/2022 г.

Прелиминарна листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување на трет циклус  студии – докторски студии по Наука за книжевност во вториот уписен рок во уч. 2021/2022 г.

Листа на кандидати кои не ги исполнуваат условите за запишување на трет циклус  студии – докторски студии по Наука за книжевност во вториот уписен рок во уч. 2021/2022 г.

Прелиминарна листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување на трет циклус студии – докторски студии по Македонистика во вториот уписен рок во уч. 2021/2022 г.

Кандидатите имаат право на приговор по листата во рок од 36 часа, до 29 декември 2021 до 14:00 ч. Приговорот се поднесува во писмена форма до Советот на студиската програма или се доставува до Архивата на Факултетот на arhiva@flf.ukim.edu.mk. Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите ја наведуваат Студиската програма и зборот „приговор“.

I. ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР И ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЗИМСКИОТ ИСПИТЕН РОК

Заверката на зимскиот семестар и пријавувањето на испитите за зимскиот испитен рок за студентите на трет циклус на студии ќе се врши во периодот од 10.1.2022 до 14.1.2022 г., со следниве документи:
– Индекс;
– Образец за заверување семестар;
– Пријава за испит;
– Уплата на рата од XXX денари на сметката на Филолошкиот факултет.

II. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ВО ЗИМСКИОТ ИСПИТЕН РОК

ИСПИТНА СЕСИЈА од 17.1.2022 до 12.2.2022 г.

Ве молиме, да ги почитувате мерките за спречување на внесување и ширење на корона вирусот Covid-19, со задолжително носење заштитна маска.

Прелиминарни листи на кандидати од Конкурсот за трет циклус студии - во првиот уписен рок во Школата за докторски студии во акад. 2021/2022 г.

Прелиминарна листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување на трет циклус студии – докторски студии по Наука за јазик во првиот уписен рок во уч. 2021/2022 г.

Листа на кандидати кои не ги исполнуваат условите за запишување на трет циклус  студии – докторски студии по Наука за јазик во првиот уписен рок во уч. 2021/2022 г. 

Прелиминарна листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување на трет циклус  студии – докторски студии по Наука за книжевност во првиот уписен рок во уч. 2021/2022 г.

Прелиминарна листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување на трет циклус студии – докторски студии по Македонистика во првиот уписен рок во уч. 2021/2022 г.

Листа на кандидати кои не ги исполнуваат условите за запишување на трет циклус студии – докторски студии по Македонистика во првиот уписен рок во уч. 2021/2022 г.

Кандидатите имаат право на приговор по листата во рок од 36 часа, до 14 октомври 2021 до 14:00 ч. Приговорот се поднесува во писмена форма до Советот на студиската програма или се доставува до Архивата на Факултетот на arhiva@flf.ukim.edu.mk. Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите ја наведуваат Студиската програма и зборот „приговор“.

ЗАПИШУВАЊЕ ЗИМСКИ СЕМЕСТАР во акад. 2021/2022 г.

Запишувањето на семестарот за студентите запишани на трет циклус студии ќе се реализира во периодот од 20.9.2021 до 23.9.2021 г., со следниве документи:
– Индекс,
– Образец за упис на семестар
– Уплата на рата 

Во прилог се податоците од сметката на Филолошкиот факултет:

Назив на примачот: Буџет на РМ – Филолошки факултет „Блаже Конески” – Скопје
Сметка: 100000000063095
Износ: ххх денари
Сметка на буџетски корисник-единка корисник: 1600104235 788 10
Приходна шифра и програма: 723019 4

Ве молиме, да ги почитувате мерките за спречување на внесување и ширење на корона вирусот Covid-19, со задолжителна лична заштитна опрема/заштитна маска.

I. ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР И ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЛЕТНИОТ ИСПИТЕН РОК

Заверката на летниот семестар и пријавувањето на испитите за летниот испитен рок за студентите на трет циклус на студии ќе се врши во периодот од 31.5.2021 до 4.6.2021 г., со следниве документи:
– Индекс;
– Образец за заверување семестар со уплатница од 50,00 денари за административна такса;
– Пријава за испит со уплатница од 50,00 денари за административна такса за секој испит поединечно.

II. ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ЛЕТНИОТ ИСПИТЕН РОК

ИСПИТНА СЕСИЈА од 1.6.2021 до 27.6.2021 г.

ЗАПИШУВАЊЕ ЛЕТЕН СЕМЕСТАР во уч. 2020/2021 г.

Запишувањето на семестарот за студентите запишани на трет циклус студии ќе се реализира во периодот од 8.2.2021 до 11.2.2021 г., со следниве документи:
– Индекс,
– Образец за упис на летен семестар
– Образец за заверка на семестар
– Уплата на рата (за студентите со трошоци)

Ве информираме дека студентите кои ги немаат подмирено трошоците за летниот семестар, треба да го направат тоа во истиов период на уписот. Во прилог се податоците од сметката на Филолошкиот факултет:

Студентите кои не доставиле извештај (за уч. 2018/2019, 2019/2020 г.) потребно е заедно со документите за запишување да достават:
– За запишување во III семестар – извештај за истражување и подготовка на тема за докторска дисертација и валоризација на 14 ЕКТС од II семестар.
– За запишување во IV семестар да има претходно доставено извештај за истражување и подготовка на тема за докторска дисертација и валоризација на 28 ЕКТС од III семестар.
– За запишување во V семестар – извештај за истражување и објавување на резултати и валоризација на 25 ЕКТС од IV семестар.
– За запишување во VI семестар – извештај за истражување и објавување на резултати и валоризација на 28 ЕКТС од V семестар.

Ве молиме, да ги почитувате мерките за спречување на внесување и ширење на корона вирусот Covid-19, со задолжителна лична заштитна опрема (каква било форма на заштита која што ги покрива пределот на носот и на лицето).

Соопштение за студентите од трет циклус студии (докторски студии)

I. ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА СЕПТЕМВРИСКИОТ ИСПИТЕН РОК 2020

Пријавувањето на испитите за септемврискиот испитен рок за студентите запишани на трет циклус студии ќе се реализира во периодот од 9.9.2020 до 11.9.2020 г., со следниве документи:
– Индекс
– Пријава за испит

II. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИОТ ИСПИТЕН РОК 2020

Полагањето на испитите за септемврискиот испитен рок за студентите запишани на трет циклус ќе се реализира во периодот од 14.9.2020 до 25.9.2020 г.

III. ЗАПИШУВАЊЕ ЗИМСКИ СЕМЕСТАР – уч. 2020/2021 г.
Запишување на семестарот за студентите запишани на трет циклус студии ќе се реализира во периодот од 14.9.2020 до 25.9.2020 г., со следниве документи:
– Индекс
– Образец за упис на летен семестар
– Образец за заверка на семестар
– Уплата на рата (за студентите со трошоци)

Ве информираме дека студентите кои ги немаат подмирено трошоците за летниот семестар, треба да го направат тоа во истиов период на уписот. Во прилог се податоците од сметката на Филолошкиот факултет:
Назив на примачот: Буџет на РМ-Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Сметка: 100000000063095
Износ: ххх денари
Сметка на буџетски корисник-единка корисник: 1600104235 788 10
Приходна шифра и програма: 723019 4

Ве молиме, да ги почитувате мерките за спречување на внесување и ширење на вирусот корона (Ковид-19/Covid-19), со задолжителна лична заштитна опрема (каква било форма на заштита која што ги покрива пределот на носот и на лицето).

Конкурси и студиски програми

Докторски дисертации

м-р Аљбулена Зуљбеари

„Тетовскиот урбан говор на Албанците од социолингвистички аспект“

м-р Шпреса Исмајли-Алиу

„Лексички и зборообразувачки особености на романите на Реџеп Ќосја“

м-р Едона Винца

„Анализа на интерперсоналните дискурсни маркери во македонскиот и во албанскиот говорен јазик во споредба со англискиот“

м-р Софија Тренчовска

„Влијанието на Хенрик Ибзен врз Никола Вапцаров: драматуршки корелации и компаративни перспективи“

м-р Горан Тренчовски

„Интермедијалните верификации на романите 'Црвениот коњ' од Ташко Георгиевски и 'Нежниот варвар' од Бохумил Храбал“

м-р Николче Мицкоски

„Терминологијата од областа на информатичкото општество во македонскиот јазик: дефинирање и создавање терминолошки бази на податоци“

м-р Бојан Петревски

„Неинтегрираните конструкции во македонскиот јазик (синтаксички, семантички и информацискоструктурни аспекти)“

м-р Бобан Карапејовски

„Експонентите на категоријата 'определеност' во македонскиот јазик“

м-р Ана Петреска

„Расказот и раскажувањето како услов за правилен говор и креативно изразување“

м-р Сезен Сејфула

„Гледните точки на Истокот и на Западот: фикцијата и историјата во делата на Искендер Пала и на Умберто Еко“

м-р Марија Стевковска

„Проектното учење во наставата по англиски јазик како странски во високото образование во Република Северна Македонија“

м-р Миме Тасеска-Китановска

„Правописот на македонскиот јазик во наставната практика“.

м-р Назли Туфекчи

„Улогата на метакогнитивните стратегии во развивање на вештината читање при изучување на англискиот јазик како странски во високото образование во Косово“.

м-р Сејхан Муртезан Ибрахими

„Трансформација на идентитетот и егзилот во делата на Луан Старова“

РЕШЕНИЈА

Решение за акредитација на студиска програма „Наука за јазик“ трет циклус тригодишни докторски студии_2018

Решение за акредитација на студиска програма „Наука за книжевност“ трет циклус тригодишни докторски студии_2018

Решение за акредитација на студиската програма „Македонистика – Македонска книжевност и јужнословенски книжевности“ трет циклус тригодишни докторски студии_2018

Решение за акредитација на студиската програма „Македонистика – Македонска книжевност“ трет циклус тригодишни докторски студии_2018

Решение за акредитација на студиската програма „Македонистика – Македонски јазик и лингвистика“ трет циклус тригодишни докторски студии_2018

Решение за акредитација на студиската програма „Македонистика – Применета лингвистика и македонистика“ трет циклус тригодишни докторски студии_2018

Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус тригодишни студии по „Македонистика“_2018

Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус тригодишни студии по „Наука за јазик“_2018

Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус тригодишни студии по „Наука за книжевност“_2018