Телефонски именик

Упатство за бирање број од телефонскиот именик: +389 2 3240-[број на локал]

400 – Централа

401 – Деканат
401 – Декан
493 – Продекан за настава
493 – Продекан за финансии
493 – Продекан за меѓународна соработка

429 – Димитар Пандев
488 – Емилија Црвенковска
422 – Катерина Велјановска
422 – Томислав Треневски
459 – Славица Велева
479 – Татјана Гочкова-Стојановска
424 – Анета Дучевска
477 – Лидија Аризанковска
416 – Симон Саздов
459 – Марјан Марковиќ
479 – Искра Пановска-Димкова
458 – Станислава-Сташа Тофоска-Јанеска
458 – Гордана Алексова
488 – Марија Паунова

416 – Нина Анастасова-Шкрињариќ
476 – Венко Андоновски
424 – Весна Мојсова-Чепишевска
431 – Ангелина Бановиќ-Марковска
454 – Јасна Котеска
476 – Кристина Николовска
431 – Трајче Стамески
475 – Искра Тасевска Хаџи-Бошкова

474 – Аслан Хамити
454 – Агим Лека
426 – Мирлинда Крифца-Беќири
426 – Мируше Хоџа
426 – Ваљбона Тоска
410 – Ајтен Ќамили
426 – Исмет Османи

301 – Октај Ахмед – 3250001
300 – Назим Ибрахим – 3250000
464 – Фатима Хоџин

457 – Милица Миркуловска
457 – Лидија Танушевска
482 – Јасминка Делова-Силјанова
482 – Биљана Мирчевска-Бошева
452 – Екатерина Терзијоска
440 – Ирен Алчевска

442 – Маргарита Велевска
442 – Мира Трајкова
438 – Ирина Бабамова
455 – Мирјана Алексоска-Чкатроска
445 – Елисавета Поповска
445 – Снежана Петрова
455 – Јоана Хаџи-Лега Христоска
466 – Сања Михајловиќ-Костадиновска
438 – Анита Кузманоска
408 – Раду-Михаил Атанасов
438 – Севда Лазаревскa
466 – Игор Поповски

443 – Емилија Бојковска
486 – Зорица Николовска
480 – Силвана Симоска
461 – Емина Авдиќ
443 – Бисера Станкова
486 – Маријана Ѓорѓиева

484 – Рајна Кошка-Хот
437 – Јованка Лазаревска-Станчевска
432 – Анжела Николовска
430 – Солзица Поповска
465 – Соња Витанова-Стрезова
434 – Румена Бужаровска
440 – Мери Лазаревска
437 – Билјана Наумоска-Саракинска
434 – Анастазија Киркова-Наскова
456 – Мира Беќар
487 – Елена Ончевска Агер
432 – Зорица Трајкова
456 – Калина Малеска
407 – Милан Дамјаноски
453 – Наташа Стојановска-Илиевска
487 – Анета Стојковска

462 – Елизабета Шелева
416 – Лидија Дракулевска
416 – Маја Бојаџиевска
416 – Славица Србиновска
416 – Владимир Мартиновски
462 – Марија Ѓорѓиева-Димова
416 – Кристина Николовска

425 – Татјана Панова-Игњатовиќ
463 – Катарина Ѓурчевска-Атанасовска
463 – Милена Саздовска-Пигуловска
463 – Соња Китановска-Кимовска
463 – Владимир Цветкоски
463 – Сања Гавриловска
463 – Магдалена Симионска

413 – Александра Саржоска
412 – Радица Никодиновска
414 – Анастасија Ѓурчинова
412 – Лучиана Гуидо-Шремпф
413 – Руска Ивановска-Наскова
483 – Валентина Милошевиќ-Симоновска
483 – Ирина Талевска

Секретар:
467 – Маргарита Шукулоска
Одделение за општи, правни работи и човечки ресурси:
497 – Горанчо Колевски
436 – Виолета Божиновска

496 – Референт за ИКТ

498 – Ирина Русевска

401 – 
435 – Мартин Арсовски
469 – Мартин Треневски
428 – Лилјана Манасијевска
428 – Соња Маџароска
428 – Слободанка Митевска
428 – Доца Петковска
428 – Јасминка Гроздановска
428 – Лиле Дукадиновска
428 – Лидија Рајатоска
428 – Анкица Димишковска
238 – Борче Јовановски – 3116520
238 – Младен Анѓелков – 3116520
238 – Данчо Миленковски – 3116520
238 – Трајче Трпев – 3116520
Одделение за финансиско и материјално работење:
404 – Наташа Ванеска
481 – Никола Симовски
478 – Оливер Алексовски
Одделение за студентски прашања:
490 – Јулијана Спасеска
470 – Татјана Гаштарова
471 – Ирена Атанасовска
446 – Николина Петкова
. . .  – Јулијана Мешковска
Одделение за библиотечно работење:
473 – Горан Ивковиќ
417 – Андреа Делипапаз
418 – Снежана Јанчевска
421 – Блерант Мехмети
464 – Маида Рахте
423 – Климент Ристески
450 – Ана Димевска
419 – Зоран Симоски
487 – Марија Цветковска
433 – Дарко Митевски
492 – Димитар Попоски
492 – Филип Набаков
. . .  – Ванкица Кочоска