Телефонски именик

Упатство за бирање број од телефонскиот именик: +389 2 3240-[број на локал]

Централа
400Централа

Деканат
401Деканат
401Декан
493Продекан за настава
493Продекан за финансии
493Продекан за меѓународна соработка
417 - Катедра за македонски јазик
477 
429Димитар Пандев
488Емилија Црвенковска
422Катерина Велјановска
422Томислав Треневски
459Славица Велева
479Татјана Гочкова-Стојановска
424Анета Дучевска
477Лидија Аризанковска
416Симон Саздов
459Марјан Марковиќ
479Искра Пановска-Димкова
458Станислава-Сташа Тофоска-Јанеска
458Гордана Алексова
488Марија Паунова
418 - Катедра за македонска книжевност и култура
425 
416Нина Анастасова-Шкрињариќ
476Венко Андоновски
424Весна Мојсова-Чепишевска
431Ангелина Бановиќ-Марковска
454Јасна Котеска
476Кристина Николовска
431Трајче Стамески
475Искра Тасевска Хаџи-Бошкова
421 - Катедра за албански јазик и книжевност
441 
426 
441 
474Аслан Хамити
454Агим Лека
426Мирлинда Крифца-Беќири
426Мируше Хоџа
426Ваљбона Тоска
410Ајтен Ќамили
426Исмет Османи
464 - Катедра за турски јазик и книжевност
301Октај Ахмед – 3250001
304Фадил Хоџа – 3250004
300Назим Ибрахим – 3250000
303Сена Ариф-Шешум
464Фатима Хоџин
Одделение за финансиско и материјално работење
498 
404Наташа Ванеска
478Оливер Алексовски
481Никола Симовски
472
423 - Катедра за славистика
457Милица Миркуловска
457Лидија Танушевска
482Јасминка Делова-Силјанова
482Биљана Мирчевска-Бошева
452Екатерина Терзијоска
452Роза Тасевска
440Ирен Алчевска
450 - Катедра за романски јазици и книжевности
442Маргарита Велевска
442 
442Мира Трајкова
438Ирина Бабамова
455Мирјана Алексоска-Чкатроска
445Елисавета Поповска
445Снежана Петрова
455Јоана Хаџи-Лега Христоска
466Сања Михајловиќ-Костадиновска
438Анита Кузманоска
408Раду-Михаил Атанасов
438Севда Лазаревскa
466Игор Поповски
  
419 - Катедра за германски јазик и книжевност
443Емилија Бојковска
486Зорица Николовска
480Силвана Симоска
461Емина Авдиќ
443Бисера Станкова
486Маријана Ѓорѓиева
487 - Катедра за англиски јазик и книжевност
456 
484Рајна Кошка-Хот
437Јованка Лазаревска-Станчевска
453 
432Анжела Николовска
430Солзица Поповска
465 
465Соња Витанова-Стрезова
434Румена Бужаровска
440Мери Лазаревска
437Билјана Наумоска-Саракинска
434Анастазија Киркова-Наскова
456Мира Беќар
487Елена Ончевска Агер
432Зорица Трајкова
456Калина Малеска
407Милан Дамјаноски
453Наташа Стојановска-Илиевска
487Анета Наумоска
  
Одделение за студентски прашања
490Благоја Нолчевски
478 
 Јулијана Мешковска
470Татјана Гаштарова
471Ирена Атанасовска
468Ирина Русевска
446Николина Петкова
435Мартин Арсовски
433 - Катедра за општа и компаративна книжевност
462Елизабета Шелева
416Лидија Дракулевска
416Маја Бојаџиевска
416Славица Србиновска
416Владимир Мартиновски
462Марија Ѓорѓиева-Димова
416Кристина Н. Николовска
492 - Катедра за преведување и толкување
425Татјана Панова-Игњатовиќ
463Катарина Ѓурчевска-Атанасовска
463Милена Саздовска-Пигуловска
463Соња Китановска-Кимовска
463Владимир Цветкоски
463Сања Гавриловска
 Магдалена Симионска
Катедра за италијански јазик и книжевност
413Александра Саржоска
412Радица Никодиновска
414Анастасија Ѓурчинова
412Лучиана Гуидо-Шремпф
413Руска Ивановска-Наскова
414Љиљана Узуновиќ
483Валентина Милошевиќ-Симоновска
483Ирина Талевска
Стручна и административна служба
467Маргарита Шукулоска
469 
497Горанчо Колевски
490Јулијана Спасеска
418Снежана Јанчевска
417Андреа Делипапаз
419Зоран Симоски
492Димитар Попоски
487Марија Цветковска
 Ванкица Кочоска
423Климент Ристески
421Блерант Мехмети
433Дарко Митевски
436Виолета Божиновска
496Горан Ивковиќ
473 
401Андријана Павлова
400 
 238Борче Јовановски – 3116520
 238Младен Анѓелков – 3116520
 238Данчо Миленковски – 3116520
 238Трајче Трпев – 3116520
428Лилјана Манасијевска
428Соња Маџароска
428Слободанка Митевска
428Доца Петковска
428Јасминка Гроздановска
428Лиле Дукадиновска
428Лидија Рајатоска
428Анкица Димишковска

450

464

Ана Димевска

Маида Рахте