CEEPUS INFO

Конкурс за стипендии за студиски престој во земјите членки на CEEPUS Програмата

Крајниот рок за аплицирање за летниот семестар во академската 2023/2024 година е 31 октомври 2023 година

 

 

Mрежи во кои учествува Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

во академската 2023/24 година 

и одговорни наставници:

 
Slavic Philology and Its Cultural Contexts

проф. д-р Биљана Мирчевска-Бошева

biljana.mirchevska@gmail.com

 
Red de Hispanistas de Europa Central

проф. д-р Сања Михајловиќ-Костадиновска

sanja.mihajlovik@flf.ukim.edu.mk


TRANS – TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation
TRANS network (TRANScultural Communication and TRANSlation)

проф. д-р Емина Авдиќ

emina.avdic@ukim.edu.mk