Слободни изборни предмети | Листа 2

Слободни изборни предмети од листата на Факултетот и УКИМ - Листа 2
за студентите од прва година и втора година
во летен семестар во уч. 2022/2023 г.

Упатство за бирање слободни изборни предмети од листата на Факултетот и УКИМ – Листа 2

Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-СР-2018-02001АктивенСрпски јазик Ц 230+30Има: Српски јазик Ц 15летен
УКИМ-ФЛФ-СР-2018-04001АктивенСрпски јазик Ц 430+30Има: Српски јазик Ц 35летен
УКИМ-ФЛФ-ХР-2018-02001АктивенХрватски јазик Ц 230+30Има: Хрватски јазик Ц15летен
УКИМ-ФЛФ-ХР-2018-04001АктивенХрватски јазик Ц 430+30Има: Хрватски јазик Ц35летен
УКИМ-ФЛФ-СЛ-2018-02001АктивенСловенечки јазик Ц 230+30Има: Словенечки јазик Ц 15летен
УКИМ-ФЛФ-СЛ-2018-04001АктивенСловенечки јазик Ц 430+30Има: Словенечки јазик Ц 35летен
Катедра за македонска книжевност и јужнословенски книжевности
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-02001АктивенХерменевтика и семиологија30+30Нема5летен
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-02002НективенСловенска митологија30+30Нема5летен
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-02003НективенПсихоналитички концепти во фолклорот30+30Нема5летен
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-02004НеактивенАгиологија 230+30Нема5летен
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-02005НеактивенСемиологија во односи со јавност30+30Има5летен
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-02006НеактивенКатегоријата абјект во македонската книжевност и култура30+30Нема5летен
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-02007НективенАспекти на другоста30+30Нема5летен
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-02008АктивенКнижевност за деца 230+30Нема5летен
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-02009НеактивенСемиотика на македонскиот роман30+30Нема5летен
Катедра за албански јазик и книжевност
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-02001АктивенСпоредбена стручна терминологија 230+30албанскинема5летен
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-02005АктивенПравоговор на албанскиот јазик30+30албанскинема5летен
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-02010АктивенИсторија на албанскиот јазик 230+30албанскинема5летен
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-02011АктивенПреведување од македонски на албански јазик30+30албанскинема5летен
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-02012АктивенАлбанска култура и цивилизација 230+30албанскинема5летен
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-02013АктивенСпоредбена граматика на албанскиот и на македонскиот јазик30+30албанскинема5летен
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-02014НективенОномастика30+30албанскинема5летен
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-02015АктивенЛингвостилистика на албанскиот јазик 230+30албанскинема5летен
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-02016НективенПреглед на албанската книжевност 230+30албанскинема5летен
Катедра за турски јазик и книжевност
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-ТУР-2018-02001НеактивенТурски јазик Ц 230+30турски и македонскиИма: Турски јазик Ц 15летен
УКИМ-ФЛФ-ТУР-2018-04001НеактивенТурски јазик Ц 430+30турски и македонскиИма: Турски јазик Ц 35летен
УКИМ-ФЛФ-УНГ-2018-02001АктивенУнгарски јазик Ц 230+30унгарски и македонскиИма: Унгарски јазик Ц 15летен
УКИМ-ФЛФ-УНГ-2018-04001АктивенУнгарски јазик Ц 430+30унгарски и македонскиИма: Унгарски јазик Ц 35летен
Катедра за славистика
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-СЛАВ-2018-02001АктивенВовед во славистика 230+0македонскинема5Летен
УКИМ-ФЛФ-СЛАВ-2018-02002НеактивенСлавистика – славиа ортодокса 230+0македонскинема5Летен
УКИМ-ФЛФ-СЛАВ-2018-02003НеактивенСлавистика – славиа романа 230+0македонскинема5Летен
УКИМ-ФЛФ-РУС-2018-02001АктивенРуски јазик 230+30македонски и руски јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-РУС-2018-04001АктивенРуски јазик 430+30македонски и руски јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-УКР-2018-02001НеактивенУкраински јазик 230+30македонски и украински јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-УКР-2018-04001НеактивенУкраински јазик 430+30македонски и украински јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-ЧЕШ-2018-02001НеактивенЧешки јазик 230+30македонски и чешки јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-ЧЕШ-2018-04001НеактивенЧешки јазик 430+30македонски и чешки јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-ПОЛ-2018-02001АктивенПолски јазик 230+30македонски и полски јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-ПОЛ-2018-04001АктивенПолски јазик 430+30македонски и полски јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-РУС-2018-02002НеактивенРуска книжевност (изборен) 230+30македонски и руски јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-УКР-2018-02002АктивенУкраинска книжевност (изборен) 230+30македонски и украински јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-УКР-2018-04002НеактивенУкраинска книжевност (изборен) 430+30македонски и украински јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-ЧЕШ-2018-02002НеактивенЧешка книжевност (изборен) 230+30македонски и чешки јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-ПОЛ-2018-02002АктивенПолска книжевност (изборен) 230+30македонски и полски јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-РУС-2018-02003АктивенРуска цивилизација и култура 230+0Македонски и рускиНема5Летен
УКИМ-ФЛФ-РУС-2018-04003АктивенРуска цивилизација и култура 430+0Македонски и рускиНема5Летен
УКИМ-ФЛФ-ПОЛ-2018-02003АктивенПолска цивилизација и култура 230+0македонски и полскиНема5Летен
УКИМ-ФЛФ-ПОЛ-2018-04003АктивенПолска цивилизација и култура 430+0македонски и полскиНема5Летен
УКИМ-ФЛФ-ПОЛ-2018-06003НеактивенПолска цивилизација и култура 630+0македонски и полскиНема5Летен
УКИМ-ФЛФ-ЧЕШ-2018-02003НеактивенЧешка цивилизација и култура 230+0македонскинема5Летен
УКИМ-ФЛФ-ЧЕШ-2018-04003НеактивенЧешка цивилизација и култура 430+0македонскинема5Летен
УКИМ-ФЛФ-УКР-2018-02003НеактивенУкраинска цивилизација и култура 230+0македонскинема5Летен
УКИМ-ФЛФ-УКР-2018-04003НеактивенУкраинска цивилизација и култура 430+0македонскинема5Летен
Катедра за романски јазици и книжевности
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-ФР-2018-02001АктивенФранцуски јазик 230+30француски јазикнема5летен
УКИМ-ФЛФ-ФР-2018-04001АктивенФранцуски јазик 430+30француски јазикнема5летен
УКИМ-ФЛФ-ШП-2018-02001НеактивенШпански јазик 230+30шпански јазикнема5летен
УКИМ-ФЛФ-ШП-2018-04001НеактивенШпански јазик 430+30шпански јазикнема5летен
УКИМ-ФЛФ-ПОР-2018-02001АктивенПортугалски јазик 230+30португалски јазикнема5летен
УКИМ-ФЛФ-ПОР-2018-04001АктивенПортугалски јазик 430+30португалски јазикнема5летен
УКИМ-ФЛФ-РО-2018-02001АктивенРомански јазик 230+30романски јазикнема5летен
УКИМ-ФЛФ-РО-2018-04001АктивенРомански јазик 430+30романски јазикнема5летен
Катедра за германски јазик и книжевност
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-ГЕР-2018-02001НективенГермански јазик за Филолошкиот факултет 2 (продолжителен курс)30+30Има: Германски јазик за Филолошкиот факултет 1 (продолжителен курс)5летен
УКИМ-ФЛФ-ГЕР-2018-04001НективенГермански јазик за Филолошкиот факултет 4 (продолжителен курс)30+30Има: Германски јазик за Филолошкиот факултет 3 (продолжителен курс)5летен
Изборните предмети за Филолошкиот факултет можат да ги избираат сите студенти на Филолошкиот факултет освен студентите од Катедрата за германски јазик и книжевност и студентите од Катедрата за преведување и толкување со германски Б-и В-јазик.
Катедра за англиски јазик и книжевност
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-АНГ-2018-02001АктивенАнглиски јазик во струка 230+30нема5летен
УКИМ-ФЛФ-АНГ-2018-02002НеактивенДругоста во современиот американски расказ30+30нема5летен
УКИМ-ФЛФ-АНГ-2018-02003НеактивенПравен англиски јазик30+30нема5летен
Катедра за општа и компаративна книжевност
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-02009АктивенКорејски јазик 2 (2 семестар)30+30Има: Корејски јазик 15летен
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-04009АктивенКорејски јазик 4 (4 семестар)30+30Има: Корејски јазик 35летен
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-02008АктивенЈапонски јазик 2 (2 семестар)30+30Има: Јапонски јазик 15летен
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-04008АктивенЈапонски јазик 4 (4 семестар)30+30Има: Јапонски јазик 35летен
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-02007АктивенКинески јазик 2 (2 семестар)30+30Има: Кинески јазик 15летен
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-04007АктивенКинески јазик 4 (4 семестар)30+30Има: Кинески јазик 35летен
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-02002АктивенКомпаративни поетики: Книжевноста и ликовните уметности30+0Нема5летен
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-02001АктивенКомпаративни поетики: Книжевност, филм и култура30+0Нема5летен
Катедра за италијански јазик и книжевност
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-ИТ-2018-02001НеактивенИталијански јазик (изборен предмет за други студиски групи) 20+60македонски и италијанскинема5летен
УКИМ-ФЛФ-ИТ-2018-04001НеактивенИталијански јазик (изборен предмет за други студиски групи) 40+60италијанскинема5летен
УКИМ-ФЛФ-ИТ-2018-02003НеактивенИталијанскиот роман на филмот30+0македонскинема5летен
Слободни изборни предмети од листата на Факултетот и УКИМ - Листа 2
за студентите од прва година и втора година
во зимски семестар во уч. 2022/2023 г.
Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-МЈ-2018-01001АктивенОпшта лингвистика30+305зимски
УКИМ-ФЛФ-СР-2018-01001АктивенСрпски јазик Ц 130+305зимски
УКИМ-ФЛФ-СР-2018-03001АктивенСрпски јазик Ц 330+305зимски
УКИМ-ФЛФ-ХР-2018-01001НеактивенХрватски јазик Ц 130+305зимски
УКИМ-ФЛФ-ХР-2018-03001НеактивенХрватски јазик Ц 330+305зимски
УКИМ-ФЛФ-СЛ-2018-01001АктивенСловенечки јазик Ц 130+305зимски
УКИМ-ФЛФ-СЛ-2018-03001АктивенСловенечки јазик Ц 330+305зимски
Катедра за македонска книжевност и јужнословенски книжевности
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-01001НеактивенМакедонска култура и цивилизација30+305зимски
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-01002НеактивенМитопоетика30+305зимски
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-01003НеактивенАгиологија 130+305зимски
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-01004АктивенРеторика и стилистика30+305зимски
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-01005НеактивенРеторика во односи со јавност 30+305зимски
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-01006АктивенВовед во имагологијата30+305зимски
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-01007НеактивенДискурси на моќта во македонската култура30+305зимски
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-01008АктивенКнижевност за деца 130+305зимски
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-01009 НеактивенПостмодерната во македонската книжевност и филм30+305зимски
Катедра за албански јазик и книжевност
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-01001АктивенСпоредбена стручна терминологија 130+30албански5зимски
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-01005АктивенПравопис на албанскиот јазик30+30албански5зимски
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-01010АктивенИсторија на албанскиот јазик 130+30албански5зимски
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-01011АктивенПреведување од албански на македонски јазик30+30албански5зимски
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-01012АктивенАлбанска култура и цивилизација 130+30албански5зимски
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-01013АктивенКонтрастивна анализа на текст и говор30+30албански5зимски
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-01015АктивенЛингвостилистика на албанскиот јазик 130+30албански5зимски
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-01016АктивенПреглед на албанската книжевност 130+30албански5зимски
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-01017АктивенСоциолингвистика30+30албански5зимски
Катедра за турски јазик и книжевност
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-ТУР-2018-01001НеактивенТурски јазик Ц 130+30турски и македонски5зимски
УКИМ-ФЛФ-ТУР-2018-03001НеактивенТурски јазик Ц 330+30турски и македонски5зимски
УКИМ-ФЛФ-УНГ-2018-01001АктивенУнгарски јазик Ц 130+30унгарски и македонски5зимски
УКИМ-ФЛФ-УНГ-2018-03001АктивенУнгарски јазик Ц 330+30унгарски и македонски5зимски
Катедра за славистика
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-СЛАВ-2018-01001АктивенВовед во славистика 130+0македонски5зимски
УКИМ-ФЛФ-СЛАВ-2018-01002НеактивенСлавистика – славиа ортодокса 130+0македонски5зимски
УКИМ-ФЛФ-СЛАВ-2018-01003НеактивенСлавистика – славиа романа 130+0македонски5зимски
УКИМ-ФЛФ-РУС-2018-01001НективенРуски јазик 130+30македонски и руски јазик5зимски
УКИМ-ФЛФ-РУС-2018-03001АктивенРуски јазик 330+30македонски и руски јазик5зимски
УКИМ-ФЛФ-УКР-2018-01001НективенУкраински јазик 130+30македонски и украински јазик5зимски
УКИМ-ФЛФ-УКР-2018-03001НективенУкраински јазик 330+30македонски и украински јазик5зимски
УКИМ-ФЛФ-ЧЕШ-2018-01001АктивенЧешки јазик 130+30македонски и чешки јазик5зимски
УКИМ-ФЛФ-ЧЕШ-2018-03001АктивенЧешки јазик 330+30македонски и чешки јазик5зимски
УКИМ-ФЛФ-РУС-2018-01002НективенРуска книжевност (изборен) 130+30македонски и руски јазик5зимски
УКИМ-ФЛФ-УКР-2018-01002АктивенУкраинска книжевност (изборен) 130+30македонски и украински јазик5зимски
УКИМ-ФЛФ-УКР-2018-03002АктивенУкраинска книжевност (изборен) 330+30македонски и украински јазик5зимски
УКИМ-ФЛФ-ЧЕШ-2018-01002НеактивенЧешка книжевност (изборен) 130+30македонски и чешки јазик5зимски
УКИМ-ФЛФ-ПОЛ-2018-01002АктивенПолска книжевност (изборен) 130+30македонски и полски јазик5зимски
УКИМ-ФЛФ-РУС-2018-01003АктивенРуска цивилизација и култура 130+0Македонски и руски5зимски
УКИМ-ФЛФ-РУС-2018-03003АктивенРуска цивилизација и култура 330+0Македонски и руски5зимски
УКИМ-ФЛФ-ПОЛ-2018-01003НеактивенПолска цивилизација и култура 130+0Македонски и полски5зимски
УКИМ-ФЛФ-ПОЛ-2018-03003НеактивенПолска цивилизација и култура 330+0Македонски и полски5зимски
УКИМ-ФЛФ-ЧЕШ-2018-01003НективенЧешка цивилизација и култура 130+0Македонски5зимски
УКИМ-ФЛФ-ЧЕШ-2018-03003НективенЧешка цивилизација и култура 330+0Македонски5зимски
УКИМ-ФЛФ-УКР-2018-01003НективенУкраинска цивилизација и култура 130+0македонски5зимски
УКИМ-ФЛФ-УКР-2018-03003АктивенУкраинска цивилизација и култура 330+0македонски5зимски
Катедра за романски јазици и книжевности
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-ФР-2018-01001АктивенФранцуски јазик 130+30македонски и француски јазик5зимски
УКИМ-ФЛФ-ФР-2018-03001АктивенФранцуски јазик 330+30француски јазик5зимски
УКИМ-ФЛФ-ШП-2018-01001НеактивенШпански јазик 130+30шпански јазик5зимски
УКИМ-ФЛФ-ШП-2018-03001НеактивенШпански јазик 330+30шпански јазик5зимски
УКИМ-ФЛФ-ПОР-2018-01001АктивенПортугалски јазик 130+30македонски и португалски јазик5зимски
УКИМ-ФЛФ-ПОР-2018-03001АктивенПортугалски јазик 330+30португалски јазик5зимски
УКИМ-ФЛФ-РО-2018-01001АктивенРомански јазик 130+30романски јазик5зимски
УКИМ-ФЛФ-РО-2018-03001АктивенРомански јазик 330+30романски јазик5зимски
Катедра за германски јазик и книжевност
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-ГЕР-2018-01001НеактивенГермански јазик за Филолошкиот факултет 1 (продолжителен курс)30+305зимски
УКИМ-ФЛФ-ГЕР-2018-03001НеактивенГермански јазик за Филолошкиот факултет 3 (продолжителен курс)30+305зимски
Изборните предмети за Филолошкиот факултет можат да ги избираат сите студенти на Филолошкиот факултет освен студентите од Катедрата за германски јазик и книжевност и студентите од Катедрата за преведување и толкување со германски Б-и В-јазик.
Катедра за англиски јазик и книжевност
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-АНГ-2018-01001АктивенАнглиски јазик во струка 130+305зимски
УКИМ-ФЛФ-АНГ-2018-01002АктивенВовед во применета лингвистика30+305зимски
УКИМ-ФЛФ-АНГ-2018-01003АктивенДеловна англиска комуникација и кореспонденција30+305зимски
Катедра за општа и компаративна книжевност
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-01001АктивенКомпаративни поетики: Интерпретација на митови30+05зимски
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-01002НеактивенТеорија и методологија на книжевноста: Теории на идентитетот30+05зимски
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-01004НеактивенКомпаративни поетики: Книжевна фантастика30+05зимски
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-01005АктивенКнижевна херменевтика: Креативно пишување30+05зимски
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-01007АктивенКинески јазик 130+305зимски
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-03007АктивенКинески јазик 330+305зимски
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-01008АктивенЈапонски јазик 130+305зимски
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-03008АктивенЈапонски јазик 330+305зимски
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-01009АктивенКорејски јазик 130+305зимски
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-03009АктивенКорејски јазик 330+305зимски
Катедра за италијански јазик и книжевност
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-ИТ-2018-01002НеактивенИталијанизмите од сферата на кулинарството, модата и музиката во македонскиот јазик30+0Македонски5зимски
УКИМ-ФЛФ-ИТ-2018-01001НеактивенИталијански јазик (изборен предмет за други студиски групи) 10+60Македонски5зимски
Слободни изборни предмети од листата на Факултетот и УКИМ - Листа 2
за студентите од прва година и втора година
во летен семестар во уч. 2022/2023 г.
Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-СР-2018-02001АктивенСрпски јазик Ц 230+30Има: Српски јазик Ц 15летен
УКИМ-ФЛФ-СР-2018-04001АктивенСрпски јазик Ц 430+30Има: Српски јазик Ц 35летен
УКИМ-ФЛФ-ХР-2018-02001АктивенХрватски јазик Ц 230+30Има: Хрватски јазик Ц15летен
УКИМ-ФЛФ-ХР-2018-04001АктивенХрватски јазик Ц 430+30Има: Хрватски јазик Ц35летен
УКИМ-ФЛФ-СЛ-2018-02001АктивенСловенечки јазик Ц 230+30Има: Словенечки јазик Ц 15летен
УКИМ-ФЛФ-СЛ-2018-04001АктивенСловенечки јазик Ц 430+30Има: Словенечки јазик Ц 35летен
Катедра за македонска книжевност и јужнословенски книжевности
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-02001АктивенХерменевтика и семиологија30+30Нема5летен
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-02002НективенСловенска митологија30+30Нема5летен
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-02003НективенПсихоналитички концепти во фолклорот30+30Нема5летен
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-02004НеактивенАгиологија 230+30Нема5летен
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-02005НеактивенСемиологија во односи со јавност30+30Има5летен
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-02006НеактивенКатегоријата абјект во македонската книжевност и култура30+30Нема5летен
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-02007НективенАспекти на другоста30+30Нема5летен
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-02008АктивенКнижевност за деца 230+30Нема5летен
УКИМ-ФЛФ-МК-2018-02009НеактивенСемиотика на македонскиот роман30+30Нема5летен
Катедра за албански јазик и книжевност
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-02001АктивенСпоредбена стручна терминологија 230+30албанскинема5летен
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-02005АктивенПравоговор на албанскиот јазик30+30албанскинема5летен
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-02010АктивенИсторија на албанскиот јазик 230+30албанскинема5летен
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-02011АктивенПреведување од македонски на албански јазик30+30албанскинема5летен
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-02012АктивенАлбанска култура и цивилизација 230+30албанскинема5летен
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-02013АктивенСпоредбена граматика на албанскиот и на македонскиот јазик30+30албанскинема5летен
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-02014НективенОномастика30+30албанскинема5летен
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-02015АктивенЛингвостилистика на албанскиот јазик 230+30албанскинема5летен
УКИМ-ФЛФ-АЛБ-2018-02016НективенПреглед на албанската книжевност 230+30албанскинема5летен
Катедра за турски јазик и книжевност
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-ТУР-2018-02001НеактивенТурски јазик Ц 230+30турски и македонскиИма: Турски јазик Ц 15летен
УКИМ-ФЛФ-ТУР-2018-04001НеактивенТурски јазик Ц 430+30турски и македонскиИма: Турски јазик Ц 35летен
УКИМ-ФЛФ-УНГ-2018-02001АктивенУнгарски јазик Ц 230+30унгарски и македонскиИма: Унгарски јазик Ц 15летен
УКИМ-ФЛФ-УНГ-2018-04001АктивенУнгарски јазик Ц 430+30унгарски и македонскиИма: Унгарски јазик Ц 35летен
Катедра за славистика
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-СЛАВ-2018-02001АктивенВовед во славистика 230+0македонскинема5Летен
УКИМ-ФЛФ-СЛАВ-2018-02002НеактивенСлавистика – славиа ортодокса 230+0македонскинема5Летен
УКИМ-ФЛФ-СЛАВ-2018-02003НеактивенСлавистика – славиа романа 230+0македонскинема5Летен
УКИМ-ФЛФ-РУС-2018-02001АктивенРуски јазик 230+30македонски и руски јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-РУС-2018-04001АктивенРуски јазик 430+30македонски и руски јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-УКР-2018-02001НеактивенУкраински јазик 230+30македонски и украински јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-УКР-2018-04001НеактивенУкраински јазик 430+30македонски и украински јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-ЧЕШ-2018-02001НеактивенЧешки јазик 230+30македонски и чешки јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-ЧЕШ-2018-04001НеактивенЧешки јазик 430+30македонски и чешки јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-ПОЛ-2018-02001АктивенПолски јазик 230+30македонски и полски јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-ПОЛ-2018-04001АктивенПолски јазик 430+30македонски и полски јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-РУС-2018-02002НеактивенРуска книжевност (изборен) 230+30македонски и руски јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-УКР-2018-02002АктивенУкраинска книжевност (изборен) 230+30македонски и украински јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-УКР-2018-04002НеактивенУкраинска книжевност (изборен) 430+30македонски и украински јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-ЧЕШ-2018-02002НеактивенЧешка книжевност (изборен) 230+30македонски и чешки јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-ПОЛ-2018-02002АктивенПолска книжевност (изборен) 230+30македонски и полски јазикнема5Летен
УКИМ-ФЛФ-РУС-2018-02003АктивенРуска цивилизација и култура 230+0Македонски и рускиНема5Летен
УКИМ-ФЛФ-РУС-2018-04003АктивенРуска цивилизација и култура 430+0Македонски и рускиНема5Летен
УКИМ-ФЛФ-ПОЛ-2018-02003АктивенПолска цивилизација и култура 230+0македонски и полскиНема5Летен
УКИМ-ФЛФ-ПОЛ-2018-04003АктивенПолска цивилизација и култура 430+0македонски и полскиНема5Летен
УКИМ-ФЛФ-ПОЛ-2018-06003НеактивенПолска цивилизација и култура 630+0македонски и полскиНема5Летен
УКИМ-ФЛФ-ЧЕШ-2018-02003НеактивенЧешка цивилизација и култура 230+0македонскинема5Летен
УКИМ-ФЛФ-ЧЕШ-2018-04003НеактивенЧешка цивилизација и култура 430+0македонскинема5Летен
УКИМ-ФЛФ-УКР-2018-02003НеактивенУкраинска цивилизација и култура 230+0македонскинема5Летен
УКИМ-ФЛФ-УКР-2018-04003НеактивенУкраинска цивилизација и култура 430+0македонскинема5Летен
Катедра за романски јазици и книжевности
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-ФР-2018-02001АктивенФранцуски јазик 230+30француски јазикнема5летен
УКИМ-ФЛФ-ФР-2018-04001АктивенФранцуски јазик 430+30француски јазикнема5летен
УКИМ-ФЛФ-ШП-2018-02001НеактивенШпански јазик 230+30шпански јазикнема5летен
УКИМ-ФЛФ-ШП-2018-04001НеактивенШпански јазик 430+30шпански јазикнема5летен
УКИМ-ФЛФ-ПОР-2018-02001АктивенПортугалски јазик 230+30португалски јазикнема5летен
УКИМ-ФЛФ-ПОР-2018-04001АктивенПортугалски јазик 430+30португалски јазикнема5летен
УКИМ-ФЛФ-РО-2018-02001АктивенРомански јазик 230+30романски јазикнема5летен
УКИМ-ФЛФ-РО-2018-04001АктивенРомански јазик 430+30романски јазикнема5летен
Катедра за германски јазик и книжевност
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-ГЕР-2018-02001НективенГермански јазик за Филолошкиот факултет 2 (продолжителен курс)30+30Има: Германски јазик за Филолошкиот факултет 1 (продолжителен курс)5летен
УКИМ-ФЛФ-ГЕР-2018-04001НективенГермански јазик за Филолошкиот факултет 4 (продолжителен курс)30+30Има: Германски јазик за Филолошкиот факултет 3 (продолжителен курс)5летен
Изборните предмети за Филолошкиот факултет можат да ги избираат сите студенти на Филолошкиот факултет освен студентите од Катедрата за германски јазик и книжевност и студентите од Катедрата за преведување и толкување со германски Б-и В-јазик.
Катедра за англиски јазик и книжевност
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-АНГ-2018-02001АктивенАнглиски јазик во струка 230+30нема5летен
УКИМ-ФЛФ-АНГ-2018-02002НеактивенДругоста во современиот американски расказ30+30нема5летен
УКИМ-ФЛФ-АНГ-2018-02003НеактивенПравен англиски јазик30+30нема5летен
Катедра за општа и компаративна книжевност
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-02009АктивенКорејски јазик 2 (2 семестар)30+30Има: Корејски јазик 15летен
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-04009АктивенКорејски јазик 4 (4 семестар)30+30Има: Корејски јазик 35летен
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-02008АктивенЈапонски јазик 2 (2 семестар)30+30Има: Јапонски јазик 15летен
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-04008АктивенЈапонски јазик 4 (4 семестар)30+30Има: Јапонски јазик 35летен
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-02007АктивенКинески јазик 2 (2 семестар)30+30Има: Кинески јазик 15летен
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-04007АктивенКинески јазик 4 (4 семестар)30+30Има: Кинески јазик 35летен
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-02002АктивенКомпаративни поетики: Книжевноста и ликовните уметности30+0Нема5летен
УКИМ-ФЛФ-ОКК-2018-02001АктивенКомпаративни поетики: Книжевност, филм и култура30+0Нема5летен
Катедра за италијански јазик и книжевност
КодСтатусНаслов на предметотЧасови (п.+в.)Наставен јазикПредусловКредитиСем.
УКИМ-ФЛФ-ИТ-2018-02001НеактивенИталијански јазик (изборен предмет за други студиски групи) 20+60македонски и италијанскинема5летен
УКИМ-ФЛФ-ИТ-2018-04001НеактивенИталијански јазик (изборен предмет за други студиски групи) 40+60италијанскинема5летен
УКИМ-ФЛФ-ИТ-2018-02003НеактивенИталијанскиот роман на филмот30+0македонскинема5летен