УПИСИ

Уписи во уч. 2020/2021 г.

Македонски јазик

Македонска книжевност и јужнословенски книжевности

Албански јазик и книжевност – наставна насока 

Албански јазик и книжевност – преведување и толкување – мајчин 

Албански јазик и книжевност – преведување и толкување – немајчин 

Турски јазик и книжевност – мајчин

Турски јазик и книжевност – немајчин

Двојазични славистички студии – руски и полски јазик (почетно ниво)

Полски јазик и книжевност

Француски јазик – наставна и преведувачко/толкувачка насока

Шпански јазик и книжевност

Германски јазик и книжевност 

Англиски јазик и книжевност 

Општа и компаративна книжевност

Преведување и толкување: англиски јазик/француски јазик и англиски јазик/германски јазик

Преведување и толкување: германски јазик/англиски јазик и германски јазик/француски јазик

Италијански јазик и книжевност

Кандидатите имаат право на приговор на прелиминарната ранг-листа само на технички пропусти/грешки направени при пресметување на бодовите до 4.9.2020 г. до 11:00 ч. Приговорите се доставуваат во Архивата на Факултетот.

Македонски јазик

Македонска книжевност и јужнословенски книжевности

Албански јазик и книжевност – наставна насока 

Албански јазик и книжевност – преведување и толкување – мајчин 

Албански јазик и книжевност – преведување и толкување – немајчин 

Турски јазик и книжевност – мајчин

Турски јазик и книжевност – немајчин

Двојазични славистички студии – руски и полски јазик (почетно ниво)

Полски јазик и книжевност

Француски јазик – наставна и преведувачко/толкувачка насока

Шпански јазик и книжевност

Германски јазик и книжевност 

Англиски јазик и книжевност 

Општа и компаративна книжевност

Преведување и толкување: англиски јазик/француски јазик и англиски јазик/германски јазик

Преведување и толкување: германски јазик/англиски јазик и германски јазик/француски јазик

Италијански јазик и книжевност

Кандидатите имаат право на приговор на прелиминарната ранг-листа само на технички пропусти/грешки направени при пресметување на бодовите до 4.9.2020 г. до 11:00 ч. Приговорите се доставуваат во Архивата на Факултетот.

Македонски јазик

Македонска книжевност и јужнословенски книжевности

Албански јазик и книжевност – наставна насока 

Албански јазик и книжевност – преведување и толкување – мајчин 

Албански јазик и книжевност – преведување и толкување – немајчин 

Турски јазик и книжевност – мајчин

Турски јазик и книжевност – немајчин

Двојазични славистички студии – руски и полски јазик (почетно ниво)

Полски јазик и книжевност

Француски јазик – наставна и преведувачко/толкувачка насока

Шпански јазик и книжевност

Германски јазик и книжевност 

Англиски јазик и книжевност 

Општа и компаративна книжевност

Преведување и толкување: англиски јазик/француски јазик и англиски јазик/германски јазик

Преведување и толкување: германски јазик/англиски јазик и германски јазик/француски јазик

Италијански јазик и книжевност

Кандидатите имаат право на приговор на прелиминарната ранг-листа само на технички пропусти/грешки направени при пресметување на бодовите до 4.9.2020 г. до 11:00 ч. Приговорите се доставуваат во Архивата на Факултетот.