Уписи

Уписи во уч. 2022/2023 г.

Прелиминарна ранг-листа (втор уписен рок во уч. 2022/2023 г.)

Кандидатите имаат право на приговор на прелиминарната ранг-листа само на технички пропусти/грешки направени при пресметување на бодовите до 21.9.2022 г. до 10:00 ч. Приговорите се доставуваат или во Архивата на Факултетот или на мејлот arhiva@flf.ukim.edu.mk (во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување и зборот „приговор“).

Прелиминарна ранг-листа (прв уписен рок во уч. 2022/2023 г.)

Кандидатите имаат право на приговор на прелиминарната ранг-листа само на технички пропусти/грешки направени при пресметување на бодовите до 5.9.2022 г. до 10:00 ч. Приговорите се доставуваат или во Архивата на Факултетот или на мејлот arhiva@flf.ukim.edu.mk (во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување и зборот „приговор“).

Уписи во уч. 2021/2022 г.

Албански јазик и книжевност – наставна насока

Англиски јазик и книжевност

Германски јазик и книжевност

Италијански јазик и книжевност

Македонска книжевност и јужнословенски книжевности

Македонски јазик

Преведување и толкување_ англиски јазик

Преведување и толкување_ француски јазик

Руски јазик и книжевност

Турски јазик и книжевност – мајчин

Кандидатите имаат право на приговор на прелиминарната ранг-листа само на технички пропусти/грешки направени при пресметување на бодовите до 29.9.2021 г. до 12:00 ч. Приговорите се доставуваат до Архивата на Факултетот на arhiva@flf.ukim.edu.mk. Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување и зборот „приговор“.

Македонски јазик

Македонска книжевност и јужнословенски книжевности

Албански јазик и книжевност – наставна насока

Руски јазик и книжевност

Француски јазик и книжевност – наставна и преведувачко-толкувачка насока

Германски јазик и книжевност

Англиски јазик и книжевност

Општа и компаративна книжевност

Преведување и толкување_ англиски јазик

Преведување и толкување_ германски јазик

Кандидатите имаат право на приговор на прелиминарната ранг-листа само на технички пропусти/грешки направени при пресметување на бодовите до 21.9.2021 г. до 10:00 ч. Приговорите се доставуваат до Архивата на Факултетот на arhiva@flf.ukim.edu.mk. Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување и зборот „приговор“.

Македонски јазик

Македонска книжевност и јужнословенски книжевности

Албански јазик и книжевност – наставна насока

Руски јазик и книжевност

Француски јазик и книжевност – наставна и преведувачко-толкувачка насока

Германски јазик и книжевност

Англиски јазик и книжевност

Општа и компаративна книжевност

Преведување и толкување_ англиски јазик

Преведување и толкување_ германски јазик

Кандидатите имаат право на приговор на прелиминарната ранг-листа само на технички пропусти/грешки направени при пресметување на бодовите до 21.9.2021 г. до 10:00 ч. Приговорите се доставуваат до Архивата на Факултетот на arhiva@flf.ukim.edu.mk. Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување и зборот „приговор“.

Македонски јазик

Македонска книжевност и јужнословенски книжевности

Албански јазик и книжевност – наставна насока

Албански јазик и книжевност – преведување и толкување – мајчин

Албански јазик и книжевност – преведување и толкување – немајчин

Турски јазик и книжевност – мајчин

Турски јазик и книжевност – немајчин

Руски јазик и книжевност

Француски јазик и книжевност – наставна и преведувачко-толкувачка насока

Двопредметна по француски јазик и книжевност со романски јазик и книжевност – филолошка насока

Германски јазик и книжевност

Англиски јазик и книжевност

Општа и компаративна книжевност

Преведување и толкување_ англиски

Преведување и толкување_ германски јазик

Преведување и толкување_ француски јазик

Италијански јазик и книжевност

Решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа со сите студиски програми) – прв уписен рок на прв циклус студии/додипломски студии во уч. 2021/2022 г.

Македонски јазик

Македонска книжевност и јужнословенски книжевности

Албански јазик и книжевност – наставна насока

Албански јазик и книжевност – преведување и толкување – мајчин

Албански јазик и книжевност – преведување и толкување – немајчин

Турски јазик и книжевност – мајчин

Турски јазик и книжевност – немајчин

Руски јазик и книжевност

Француски јазик и книжевност – наставна и преведувачко/толкувачка насока

Двопредметна по француски јазик и книжевност со романски јазик и книжевност

Германски јазик и книжевност

Англиски јазик и книжевност

Општа и компаративна книжевност

Преведување и толкување_ англиски јазик

Преведување и толкување_ германски јазик

Преведување и толкување_ француски јазик

Италијански јазик и книжевност

Кандидатите имаат право на приговор на прелиминарната ранг-листа само на технички пропусти/грешки направени при пресметување на бодовите до 6.9.2021 г. до 9:00 ч. Приговорите се доставуваат до Архивата на Факултетот на arhiva@flf.ukim.edu.mk. Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување и зборот „приговор“.

Прелиминарна ранг-листа со сите студиски програми (прв уписен рок на прв циклус студии/додипломски студии во уч. 2021/2022 г.)

Уписи во уч. 2020/2021 г.

Македонски јазик

Македонска книжевност и јужнословенски книжевности

Албански јазик и книжевност – наставна насока 

Албански јазик и книжевност – преведување и толкување – мајчин 

Албански јазик и книжевност – преведување и толкување – немајчин 

Турски јазик и книжевност – мајчин

Турски јазик и книжевност – немајчин

Двојазични славистички студии – руски и полски јазик (почетно ниво)

Полски јазик и книжевност

Француски јазик – наставна и преведувачко/толкувачка насока

Шпански јазик и книжевност

Германски јазик и книжевност 

Англиски јазик и книжевност 

Општа и компаративна книжевност

Преведување и толкување: англиски јазик/француски јазик и англиски јазик/германски јазик

Преведување и толкување: германски јазик/англиски јазик и германски јазик/француски јазик

Италијански јазик и книжевност

Кандидатите имаат право на приговор на прелиминарната ранг-листа само на технички пропусти/грешки направени при пресметување на бодовите до 4.9.2020 г. до 11:00 ч. Приговорите се доставуваат во Архивата на Факултетот.

Македонски јазик

Македонска книжевност и јужнословенски книжевности

Албански јазик и книжевност – наставна насока 

Албански јазик и книжевност – преведување и толкување – мајчин 

Албански јазик и книжевност – преведување и толкување – немајчин 

Турски јазик и книжевност – мајчин

Турски јазик и книжевност – немајчин

Двојазични славистички студии – руски и полски јазик (почетно ниво)

Полски јазик и книжевност

Француски јазик – наставна и преведувачко/толкувачка насока

Шпански јазик и книжевност

Германски јазик и книжевност 

Англиски јазик и книжевност 

Општа и компаративна книжевност

Преведување и толкување: англиски јазик/француски јазик и англиски јазик/германски јазик

Преведување и толкување: германски јазик/англиски јазик и германски јазик/француски јазик

Италијански јазик и книжевност

Кандидатите имаат право на приговор на прелиминарната ранг-листа само на технички пропусти/грешки направени при пресметување на бодовите до 4.9.2020 г. до 11:00 ч. Приговорите се доставуваат во Архивата на Факултетот.

Македонски јазик

Македонска книжевност и јужнословенски книжевности

Албански јазик и книжевност – наставна насока 

Албански јазик и книжевност – преведување и толкување – мајчин 

Албански јазик и книжевност – преведување и толкување – немајчин 

Турски јазик и книжевност – мајчин

Турски јазик и книжевност – немајчин

Двојазични славистички студии – руски и полски јазик (почетно ниво)

Полски јазик и книжевност

Француски јазик – наставна и преведувачко/толкувачка насока

Шпански јазик и книжевност

Германски јазик и книжевност 

Англиски јазик и книжевност 

Општа и компаративна книжевност

Преведување и толкување: англиски јазик/француски јазик и англиски јазик/германски јазик

Преведување и толкување: германски јазик/англиски јазик и германски јазик/француски јазик

Италијански јазик и книжевност

Кандидатите имаат право на приговор на прелиминарната ранг-листа само на технички пропусти/грешки направени при пресметување на бодовите до 4.9.2020 г. до 11:00 ч. Приговорите се доставуваат во Архивата на Факултетот.