МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

ERASMUS+ | ЕРАЗМУС+

Од своето постоење до денес Факултетот има остварено обемна и значајна меѓународна соработка преку склучување на меѓууниверзитетски договори, а меѓу позначајните се: Воронешкиот државен универзитет, Московскиот државен универзитет, Универзитетот Нова Сорбона Париз III, Карловиот универзитет во Прага, Универзитетот “Мартин Лутер ” во Хале, Универзитетот во Љубљана, Варшавскиот Универзитет, Универзитетите во Белград, Загреб и други.

Со склучените меѓународни договори постигнати се договори за образовна, научна и културна соработка, за изработка на заеднички научноистражувачки проекти и теми, размена на визитинг професори, размена на студенти и постдипломци, организирање заеднички научни конференции, размена на специјалисти, учество на заеднички научни проекти, размена на публикации, книги, научна литература и сл.

Контакти:

проф. д-р Маја Бојаџиевска, продекан за наука и меѓународна соработка
maja.bojadjievska@flf.ukim.edu.mk, ++389 (0)2 3240-401

доц. д-р Ирина Талевска, академски координатор за ЕРАЗМУС+
erasmus@flf.ukim.edu.mk, +389 (0)2 3240-483

м-р Андријана Павлова, административен координатор за ЕРАЗМУС+
a.pavlova@flf.ukim.edu.mk, ++389 (0)2 3240-401

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

Study Programs – Curriculum

Договори

Билатерални договори Еразмус +

Целосна листа на Еразмус+ договори на УКИМ

Договори на Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје со институции од програмски земји:
[table id=erasmus /]