Стручна и админстративна служба

Секретар

Маргарита Шукулоска
тел. (02) 3240-467, локал 467
e-mail: margarita@flf.ukim.edu.mk

Одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
Советник за човечки ресурси

Горанчо Колевски
тел. (02) 3240-497, локал 497
e-mail: g.kolevski@flf.ukim.edu.mk

Виш соработник архивар

Виолета Божиновска
тел. (02) 3240-436, локал 436
e-mail: arhiva@flf.ukim.edu.mk

Референт за ИКТ

Информатичар
тел. (02) 3240-496, локал 496
e-mail: admin@flf.ukim.edu.mk

Курир

Мартин Арсовски
тел. (02) 3240-435, локал 435
e-mail: kopirnica@flf.ukim.edu.mk

Референт за ИКТ

Администратор
тел. (02) 3240-496, локал 496
e-mail: admin@flf.ukim.edu.mk

Чувари

Борче Јовановски
Младен Анѓелков
Данчо Миленковски
Трајче Трпев

Хигиеничари

Лилјана Манасијевска
Соња Маџароска
Слободанка Митевска
Доца Петковска
Јасминка Гроздановска
Лиле Дукадиновска
Лидија Рајатоска
Анкица Димишковска

Информатичар

Информатичар
тел. (02) 3240-496, локал 496
e-mail: @flf.ukim.edu.mk

Раководител

Раководител
тел. (02) 3240-469, локал 469
e-mail: @flf.ukim.edu.mk

Одделение за финансиско и материјално работење
Помлад соработник

Наташа Ванеска
тел. (02) 3240-404, локал 404
e-mail: finansovo@flf.ukim.edu.mk, natasavaneska@flf.ukim.edu.mk

Самостоен референт за магацинско работење

Оливер Алексовски
тел. (02) 3240-478, локал 478

Одделение за студентски прашања
Соработник за магистерски и докторски студии

Јулијана Спасеска
тел. (02) 3240-498, локал 490
e-mail: postdiplomski@flf.ukim.edu.mk

Помлади соработници за студентски прашања

Ирена Атанасовска
тел. (02) 3240-471, локал 471
e-mail: i.atanasovska@flf.ukim.edu.mk;


Николина Петкова
тел. (02) 3240-446, локал 446
e-mail: n.petkova@flf.ukim.edu.mk

Ирина Русевска
тел. (02) 3240-468, локал 468
e-mail: i.rusevska@flf.ukim.edu.mk

Татјана Гаштарова
тел. (02) 3240-470, локал 470
e-mail: t.gashtarova@flf.ukim.edu.mk

Самостоен референт за студентски прашања

Јулијана Мешковска
e-mail: j.meskovska@flf.ukim.edu.mk

ЕКТС Служба

e-mail: ekts.sluzba@gmail.com

Одделение за библиотечно работење
Раководител

Горан Ивковиќ
тел. (02) 3240-473, локал 473
e-mail: ivkovic@flf.ukim.edu.mk

Катедра за македонски јазик

Андреа Делипапаз, библиотекар
тел. (02) 3240-417, локал 417
e-mail: andrea.delipapaz@flf.ukim.edu.mk

Катедра за македонска книжевност и култура

Снежана Јанчевска, библиотекарка
тел. (02) 3240-418, локал 418
e-mail: sjancevska@flf.ukim.edu.mk

Катедра за албански јазик и книжевност

Блерант Мехмети, библиотекар
тел. (02) 3240-421, локал 421
e-mail: bmehmeti@flf.ukim.edu.mk

Катедра за турски јазик и книжевност

Маида Рахте, библиотекарка
тел. (02) 3240-464, локал 464
e-mail: maida.rahte@flf.ukim.edu.mk

Катедра за романски јазици и книжевности

Ана Димевска, библиотекарка
тел. (02) 3240-450, локал 450
e-mail: ana.dimevska@flf.ukim.edu.mk

Катедра за славистика

Климент Ристески, библиотекар
тел. (02) 3240-423, локал 423
e-mail: kristeski@flf.ukim.edu.mk

Катедра за германски јазик и книжевност

Зоран Симоски, библиотекар
тел. (02) 3240-419, локал 419
e-mail: zsimoski@flf.ukim.edu.mk

Катедра за англиски јазик и книжевност

Марија Цветковска, библиотекарка
тел. (02) 3240-487, локал 487
e-mail: angliska.biblioteka@flf.ukim.edu.mk

Катедра за општа и компаративна книжевност

Дарко Митевски, библиотекар
тел. (02) 3240-433, локал 433
e-mail: okk.biblioteka@flf.ukim.edu.mk

Катедра за преведување и толкување

Филип Набаков, библиотекар
тел. (02) 3240-492, локал 492
e-mail: n.filip@flf.ukim.edu.mk

Катедра за италијански јазик и книжевност

Ванкица Кочоска, библиотекарка
e-mail: vankica.kocoska@flf.ukim.edu.mk

Секретар на Филолошиот факултет „Блаже Конески”

Секретар

Маргарита Шукулоска
тел. (02) 3240-467, локал 467
e-mail: margarita@flf.ukim.edu.mk

Одделение за општи, правни работи и човечки ресурси

Советник за човечки ресурси

Горанчо Колевски
тел. (02) 3240-497, локал 497
e-mail: g.kolevski@flf.ukim.edu.mk

Виш соработник архивар

Виолета Божиновска
тел. (02) 3240-436, локал 436
e-mail: arhiva@flf.ukim.edu.mk

Помлад соработник за деловно работење

Андријана Павлова
тел. (02) 3240-401, локал 401
e-mail: a.pavlova@flf.ukim.edu.mk

Референт за ИКТ

Горан Ивковиќ
тел. (02) 3240-496/473, локал 496/473
e-mail: ivkovic@flf.ukim.edu.mk

Курир

Мартин Арсовски
тел. (02) 3240-435, локал 435
e-mail: kopirnica@flf.ukim.edu.mk

Хигиеничари

Лилјана Манасијевска
Соња Маџароска
Слободанка Митевска
Доца Петковска
Јасминка Гроздановска
Лиле Дукадиновска
Лидија Рајатоска
Анкица Димишковска

Чувари

Борче Јовановски
Младен Анѓелков
Данчо Миленковски
Трајче Трпев

Информатичар

Информатичар
тел. (02) 3240-496, локал 496
e-mail: @flf.ukim.edu.mk

Раководител

Раководител
тел. (02) 3240-469, локал 469
e-mail: @flf.ukim.edu.mk

Одделение за финансиско и материјално работење

Самостоен администратор

Наташа Ванеска
тел. (02) 3240-404, локал 404
e-mail: finansovo@flf.ukim.edu.mk, natasavaneska@flf.ukim.edu.mk

Сметководител

Никола Симовски
тел. (02) 3240-481, локал 481
e-mail: nikola.simovski@flf.ukim.edu.mk

Самостоен референт за магацинско работење

Оливер Алексовски
тел. (02) 3240-478, локал 478

Помлад соработник за јавни набавки

Соработник
тел. (02) 3240-498, локал 498
e-mail: @flf.ukim.edu.mk

Одделение за студентски прашања

Соработник за магистерски и докторски студии

Јулијана Спасеска
тел. (02) 3240-498, локал 490
e-mail: postdiplomski@flf.ukim.edu.mk

Соработник за студенски прашања

Благоја Нолчевски
тел. (02) 3240-490, локал
e-mail: b.nolcevski@flf.ukim.edu.mk

Самостојни референти за студентски прашања

Ирена Атанасовска
тел. (02) 3240-471, локал 471
e-mail: i.atanasovska@flf.ukim.edu.mk;


Николина Петкова
тел. (02) 3240-446, локал 446
e-mail: n.petkova@flf.ukim.edu.mk

Ирина Русевска
тел. (02) 3240-468, локал 468
e-mail: i.rusevska@flf.ukim.edu.mk

Татјана Гаштарова
тел. (02) 3240-470, локал 470
e-mail: t.gashtarova@flf.ukim.edu.mk

Јулијана Мешковска
e-mail: j.meskovska@flf.ukim.edu.mk

ЕКТС Служба

e-mail: ekts.sluzba@gmail.com

Одделение за библиотечно работење

libr5

Катедра за македонски јазик

Андреа Делипапаз, библиотекар
тел. (02) 3240-417, локал 417
e-mail: andrea.delipapaz@flf.ukim.edu.mk

libr5

Катедра за македонска книжевност и култура

Снежана Јанчевска, библиотекарка
тел. (02) 3240-418, локал 418
e-mail: sjancevska@flf.ukim.edu.mk

libr5

Катедра за албански јазик и книжевност

Блерант Мехмети, библиотекар
тел. (02) 3240-421, локал 421
e-mail: bmehmeti@flf.ukim.edu.mk

libr5

Катедра за турски јазик и книжевност

Маида Рахте, библиотекарка
тел. (02) 3240-464, локал 464
e-mail: maida.rahte@flf.ukim.edu.mk

libr5

Катедра за романски јазици и книжевности

Ана Димевска, библиотекарка
тел. (02) 3240-450, локал 450
e-mail: ana.dimevska@flf.ukim.edu.mk

libr5

Катедра за славистика

Климент Ристески, библиотекар
тел. (02) 3240-423, локал 423
e-mail: kristeski@flf.ukim.edu.mk

libr5

Катедра за германски јазик и книжевност

Зоран Симоски, библиотекар
тел. (02) 3240-419, локал 419
e-mail: zsimoski@flf.ukim.edu.mk

libr5

Катедра за англиски јазик и книжевност

Марија Цветковска, библиотекарка
тел. (02) 3240-487, локал 487
e-mail: angliska.biblioteka@flf.ukim.edu.mk

libr5

Катедра за општа и компаративна книжевност

Дарко Митевски, библиотекар
тел. (02) 3240-433, локал 433
e-mail: okk.biblioteka@flf.ukim.edu.mk

libr5

Катедра за преведување и толкување

Филип Набаков, библиотекар
тел. (02) 3240-492, локал 492
e-mail: n.filip@flf.ukim.edu.mk

libr5

Катедра за италијански јазик и книжевност

Ванкица Кочоска, библиотекарка
e-mail: kocoska@flf.ukim.edu.mk

Интерен оглас

Пријава по интерен оглас