Стручна служба

Секретар на Филолошиот факултет „Блаже Конески”

Секретар

Маргарита Шукулоска
тел. (02) 3240-467, локал 467
e-mail: margarita@flf.ukim.edu.mk

Одделение за општи, правни работи и човечки ресурси

Раководител


тел. (02) 3240-469, локал 469
e-mail: @flf.ukim.edu.mk

Советник за човечки ресурси

Горанчо Колевски
тел. (02) 3240-497, локал 497
e-mail: g.kolevski@flf.ukim.edu.mk

Виш соработник архивар

Виолета Божиновска
тел. (02) 3240-436, локал 436
e-mail: arhiva@flf.ukim.edu.mk

Помлад соработник за деловно работење

Андријана Павлова
тел. (02) 3240-401, локал 401
e-mail: a.pavlova@flf.ukim.edu.mk

Информатичар

Симона Давидовиќ
тел. (02) 3240-496, локал 496
e-mail: simona.davidovik@flf.ukim.edu.mk

Информатичар

Горан Ивковиќ
тел. (02) 3240-496/473, локал 496/473
e-mail: ivkovic@flf.ukim.edu.mk

Курир

Мартин Арсовски
тел. (02) 3240-435, локал 435
e-mail: kopirnica@flf.ukim.edu.mk

Хигиеничари

Лилјана Манасијевска
Соња Маџароска
Слободанка Митевска
Доца Петковска
Јасминка Гроздановска
Лиле Дукадиновска
Лидија Рајатоска
Анкица Димишковска

Чувари

Борче Јовановски
Младен Анѓелков
Данчо Миленковски
Трајче Трпев

Одделение за финансиско и материјално работење

Помлад соработник за јавни набавки

Никола Крстевски
тел. (02) 3240-478, локал 498
e-mail: n.krstevski@flf.ukim.edu.mk

Самостоен администратор

Наташа Ванеска
тел. (02) 3240-449, локал 449
e-mail: finansovo@flf.ukim.edu.mk, natasavaneska@flf.ukim.edu.mk

Самостоен референт за магацинско работење

Оливер Алексовски
тел. (02) 3240-478, локал 478

Одделение за студентски прашања

Соработник за магистерски и докторски студии

Јулијана Спасеска
тел. (02) 3240-498, локал 490
e-mail: postdiplomski@flf.ukim.edu.mk

Соработник за студенски прашања

Благоја Нолчевски
тел. (02) 3240-490, локал
e-mail: b.nolcevski@flf.ukim.edu.mk

Самостојни референти за студентски прашања

Ирена Атанасовска
тел. (02) 3240-471, локал 471
e-mail: i.atanasovska@flf.ukim.edu.mk;


Николина Петкова
тел. (02) 3240-446, локал 446
e-mail: n.petkova@flf.ukim.edu.mk

Ирина Русевска
тел. (02) 3240-468, локал 468
e-mail: i.rusevska@flf.ukim.edu.mk

Татјана Гаштарова
тел. (02) 3240-470, локал 470
e-mail: t.gashtarova@flf.ukim.edu.mk

Јулијана Мешковска
e-mail: j.meskovska@flf.ukim.edu.mk

ЕКТС Служба

e-mail: ekts.sluzba@gmail.com

Одделение за библиотечно работење

libr5

Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици

Андреа Делипапаз, библиотекар
тел. (02) 3240-417, локал 417
e-mail: andrea.delipapaz@flf.ukim.edu.mk

libr5

Катедра за македонска книжевност и јужнословенски книжевности

Снежана Јанчевска, библиотекарка
тел. (02) 3240-418, локал 418
e-mail: sjancevska@flf.ukim.edu.mk

libr5

Катедра за албански јазик и книжевност

Блерант Мехмети, библиотекар
тел. (02) 3240-421, локал 421
e-mail: bmehmeti@flf.ukim.edu.mk

libr5

Катедра за турски јазик и книжевност

Маида Рахте, библиотекарка
тел. (02) 3240-464, локал 464
e-mail: maida.rahte@flf.ukim.edu.mk

libr5

Катедра за романски јазици и книжевности

Ана Димевска, библиотекарка
тел. (02) 3240-450, локал 450
e-mail: ana.dimevska@flf.ukim.edu.mk

libr5

Катедра за славистика

Климент Ристески, библиотекар
тел. (02) 3240-423, локал 423
e-mail: kristeski@flf.ukim.edu.mk

libr5

Катедра за германски јазик и книжевност

Зоран Симоски, библиотекар
тел. (02) 3240-419, локал 419
e-mail: zsimoski@flf.ukim.edu.mk

libr5

Катедра за англиски јазик и книжевност

Марија Цветковска, библиотекарка
тел. (02) 3240-487, локал 487
e-mail: angliska.biblioteka@flf.ukim.edu.mk

libr5

Катедра за општа и компаративна книжевност

Дарко Митевски, библиотекар
тел. (02) 3240-433, локал 433
e-mail: okk.biblioteka@flf.ukim.edu.mk

libr5

Катедра за преведување и толкување

Филип Набаков, библиотекар
тел. (02) 3240-492, локал 492
e-mail: n.filip@flf.ukim.edu.mk

libr5

Катедра за италијански јазик и книжевност

Ванкица Кочоска, библиотекарка
e-mail: kocoska@flf.ukim.edu.mk